באר היטב על אורח חיים תריא

סעיף אעריכה

(א) ואין חיוב כרת:    ומ"מ כולהו דאורייתא. ב"ח ולבוש.

סעיף בעריכה

(ב) משחקים:    דוקא על השלחן כמ"ש סי' של"ח ס"ה ולגדולים אסור עיין ד"מ.