שולחן ערוך אורח חיים תרד ב


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

גאין נופלים על פניהם בערב יום הכיפורים.

הגה: וגם אין אומרים ד"למנצח" ו"מזמור לתודה" (מנהגים).
גם אין אומרים קודם עלות השחר הרבה סליחות. ויש מקומות נוהגים להרבות בסליחות, והכל לפי המנהג.
ולענין אמירת "אבינו מלכנו" בערב יום כיפור, יש בו מחלוקת בין אחרונים. ומנהג עירי שלא לאומרו, כי אם כשחל יום כיפור בשבת, שאין אומרים בו "אבינו מלכנו", אז אמרינן אותו הערב יום כיפור שחרית:

מפרשים

ט"ז

מגן אברהם

(ב) עי"כ שחרית:    משמע במנחה א"א כמו בשאר ע"ש עמ"ש סי' תקפ"ד וכ"מ סימן תר"ז ס"ה:

באר היטב

(ג) שחרית:    ובמנחה א"א כמו בשאר ע"ש. מ"א.


משנה ברורה

(ג) אין נופלין על פניהם – דנוהגין לעשותו קצת כמו יום טוב:

(ד) למנצח ומזמור לתודה – "למנצח", משום דכתיב ביה "ביום צרה". ו"מזמור לתודה", דבזמן הבית היה אסור להקריב שום קרבן הנאכל בערב יום הכיפורים, דממעט זמן אכילתו. שהרי על כל פנים כל הקרבנות נאכלין ליום ולילה שלאחריו, וב(ליל) יום הכיפורים אי אפשר לאכול, ונמצא מביא לידי פסול:

(ה) ערב יום כיפור שחרית – אבל במנחה אין אומרים אותו בכל גווני:
פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אורח חיים לחץ כאן▲ חזור לראש