ט"ז על אורח חיים תקעא

ט"ז על אורח חיים

סעיף אעריכה

נקרא חוטא. היינו דרוצה להתענות דרך פרישות. אבל אם ידוע לו שחטא - חייב להתענות, והאריך בזה בעל ר"ח: