ט"ז על אורח חיים תקעא

ט"ז על אורח חיים

נקרא חוטא. היינו דרוצה להתענות דרך פרישות אבל אם ידוע לו שחטא חייב להתענות והאריך בזה בעל ר"ח: