מגן אברהם על אורח חיים תקלב


סעיף אעריכה

(א) יש מחמירין:    ופשוט דכל הני דמותרין לגלח מותרין ליטול צפרנים ונ"ל אם נוטלן בעי"ט מותר ליטלן בח"ה דהא ר"ת מתיר בזה אפי' לגלח כמ"ש הטור:

סעיף בעריכה

(ב) כל רפואה:    פי' שמותר לשתות דבר שהוא משום רפואה משמע דבי"ט אסור לשתות עיין סי' תצ"ו ומ"ש סוף סי' תקל"א ועיין סי' תקל"ו ס"ג: