פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה


(א) ואוסרים:    ופשוט דכל הני דמותרין לגלח מותרין ליטול צפרנים מ"א ול"נ לאסור דצפרנים יכול ליטול בכל מקום ודו"ק באר הטיב אשר לפני ובש"ת נ"ש סי' נ"ו מתיר למי שזהיר לנטלם בכל ערב שבת ליטלם בחה"מ בערב שבת. כתב המ"א ונ"ל אם נוטלן בערב י"ט מותר ליטלן בח"ה דהא ר"ת מתיר בזה אפי' לגלח ע"ש.


(ב) בסכין:    משמע בידו או בשיניו מותר וכתב ריא"ז הנוטל צפרנו בשיניו אין בו משום מיאוס.


(ג) טבילה:    עיין מה שכתבתי ביורה דעה סי' קצ"ח סעיף קטן י"א.