פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך אורח חיים תיח

סעיף אעריכה

ראש חודש אסור בתענית:

סעיף בעריכה

אין גוזרין תענית על הציבור בראשי חדשים חנוכה ופורים. ואם התחילו, שגזרו להתענות כך וכך ימים והתחילו בהם קודם ראש חודש אפילו יום אחד, אין מפסיקין ומתענין ומשלימין:

סעיף געריכה

יחיד שקיבל עליו תענית כך וכך ימים ופגע בו ראש חדש, או שקיבל עליו להתענות בראש חודש, אם קיבלו בלשון קבלת תענית בעלמא אין צריך התרה. ואם קיבלו עליו בלשון "הרי עלי" שהוא לשון נדר, צריך התרת חכם. (ועיין ביורה דעה סימן רט"ו סעיף ג):

סעיף דעריכה

אם נשבע להתענות כך וכך ימים, ואירע בהם ראש חדש, השבועה חלה עליו מטעם איסור כולל. ואם נשבע בפירוש להתענות בראש חדש, נראה לי שחלה עליו שבועה, כיון שאינו אלא מדרבנן; אלא שמדברי הרמב"ם נראה לכאורה שהוא מדאורייתא (ועיין להלן סימן תק"ע):

סעיף העריכה

המתענה בראש חדש או בחנוכה ופורים תענית חלום, צריך למיתב תענית לתעניתיה: