פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה


(א) ונשאר:    ואם לא נשאר אפי' בכרמלית אסור. ב"ח מ"א.

סעיף בעריכה


(ב) לעשרה:    דהוי מקום פטור. אבל הגיע לי"ט שם הוי ר"ה ויש חשש שמא יפול כולו מידו ויבא לאתויי מר"ה לרה"י.


(ג) שנח:    דאין חיוב אלא במונח על גבי משהו. ודוקא כשרבים מכתפים עליו הא לאו הכי הוי כרמלית וכיון דאגודו בידו שרי להביאו אצלו לכ"ע ב"ח ועיין במג"א שהעלה דאויר כרמלית ואוגדו בידו דאיכא ג' קולות אפי' בשאר דברים שרי ע"ש.