שולחן ערוך אבן העזר קכח ג


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

יכתב: וכל שום דאית לי ולאתרי, ומלבד זה, אם יש לעיר שני שמות יכתב: מתא פלונית דמתקריא פלונית.

‏‏הגה: ולא יכתב יו"ד אצל המ"ם (סדר גטין). מיהו אם כתב יו"ד: דמיתקריא, כשר (שם). ואנו לא נהגינן לכתב: וכל שום דאית לי ולאתרי, אלא אם יש לעיר שני שמות כותבין: מתא פלונית דמתקריא פלונית או דמתקרית פלונית (פסקי מהרא"י סימן קפ"ה), והוא הדין אם יש לנהר שני שמות. ואם יש להן שם אחד במקום הכתיבה ושם אחר במקום הנתינה, דינן כמו בשמות הבעל (הרא"ש והר"ן פרק השולח), ועין לקמן סימן קכ"ט. ואם יש לעיר שני שמות, אחד נקרא (כפי) [בפי] ישראל ואחד בלשון כותי, שם שקורים לו ישראל, עקר, וכותבין כפי משמעות לשונם (פסקי מהרא"י סימן קמ"ב ומהרי"ק שרש ק"ו). ואם השני לשונות קרובין זה לזה, ושם שקורין לו ישראל אינו אלא קצור לשון, כגון עיר שכותים קורין: הרעדי"ש, וישראל; רעדי"ש, אין כותבין רק שם ישראל (שם בפסקיו סימן רנ"א). אבל בלאו הכי כותבין שניהם; שם ישראל תחלה (כן משמע שם), ועל שם כותים: דמתקריא:

מפרשים

בית שמואל

(ח) שם אחד במקום הכתיבה וכו':    ואם שינה שם מקום הדירה דינו כמו בשמות הבעל מיהו שינוי כזה לכ"ע מדרבנן הוא הואיל ויש שני שמות למקום דירתו ב"י בסימן קכ"ט וע"ש ואם יש למקום עמידה שני שמות ושינה וכתב שם המקום הכתיבה לא גרע משינוי ממש וכשר במקום דחק ואם נקרא שמה תונס וכתב תנס פסול ואם אינה נקרא יפה הרי הוא כאלו לא כתב כלל ב"י בשם הרשב"ץ, ועיין במרדכי פרק המגרש ועיין בד"מ:

(ט) רק שם ישראל:    וכן אם הכותי' קורין שם העיר בגימ"ל וישראל בקוף כגון רוטנברג כותבין בקוף כל שאינו שם אחר אלא באותו שם מחולקים קצת כותבין שם ישראל לבד אבל כשיש שם אחר כותבין שניהם, והא דכותבים קאזמר דמתקרי קאזמירז משום דהוי כשם אחר הואיל הכותי' קורין קאזמירז בזיין בסוף ועיין בסדר מהר"מ וכן בפוזנן דמתקרי פוזנא הואיל דרך העכו"ם לדחוק הנון נראה כשם אחר וכתב בלבוש אם כתב פוזנן ולא כתב דמתקרי פוזננ' כשר:

(י) דמתקריא באלף:    וכן כתב בלבוש ועיין סימן קכ"ט בשמות לע"ז כותבין המכונ' וכאן בשמות המקומות כותבים דמתקריא, ועיין בפסקי מהרי"א בשמות הקצרים כגון וינא בזלא וכו' כותבים באלף, עיר שנשתקע ממנה שמה הראשון אין צריך לכתוב רק שם השני, ואם כתב שם המדינה ולא שם העיר הוה שינוי ואם כתב שם שניהם לא הוי שנוי ד"מ ועיין בש"ג פ' המגרש:


באר היטב

(ד) דמתקריא:    באלף. ועיין סי' קכ"ט בשמות לעז כותבים המכונה. וכאן בשמות המקומות כותבין דמתקריא. עיר שנשתקע ממנה שמה הראשון א"צ לכתוב רק שם השני. ואם כתב שם המדינה ולא שם העיר הוי שינוי. ואם כתב שם שניהם לא הוי שינוי. ד"מ ב"ש.

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אבן העזר לחץ כאן▲ חזור לראש