רש"י על תהלים קמא ה

<< רש"י על תהלים • פרק קמא >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • י • 


"יהלמני צדיק חסד ויוכיחני" - טוב לי שיוכיחני וייסרני נביא אמת וצדק שכל מהלומיו ותוכחתו חסד

"שמן ראש אל יני ראשי" - שמן מלכות שהוצק על ראשי כמו שנאמר (לעיל כ"ג) דשנת בשמן ראשי אל יסיר את ראשי מתוכחת הצדיק ללכת וללחום את פועלי און

"כי עוד" - כי כל עוד ותפלתי בפי הרי היא בשביל רעותיהם של פועלי און שלא אכשל בהם