רש"י על תהלים קמא


פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"משאת כפי" - מה שאני נושא כפי אליך

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שיתה ה' שמרה לפי" - בהתפללי לפניך להיותי מדבר צחות שיהיו לרצון "דל שפתי" - היא שפה העליונה (כמו דלתות שפתי)

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אל תט לבי" - אל יהיה נוטה לרע

"את אישים" - עם אנשים (מצאתי)

"ובל אלחם במנעמיהם" - ולא אהיה מיסב בסעודתם

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יהלמני צדיק חסד ויוכיחני" - טוב לי שיוכיחני וייסרני נביא אמת וצדק שכל מהלומיו ותוכחתו חסד

"שמן ראש אל יני ראשי" - שמן מלכות שהוצק על ראשי כמו שנאמר (לעיל כ"ג) דשנת בשמן ראשי אל יסיר את ראשי מתוכחת הצדיק ללכת וללחום את פועלי און

"כי עוד" - כי כל עוד ותפלתי בפי הרי היא בשביל רעותיהם של פועלי און שלא אכשל בהם

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"נשמטו בידי סלע שופטיהם" - כי דייניהם ומנהיגיהם של אלו נשמטו מדרך הטוב ביד יצר הרע ולב האבן וקשה כסלע "ושמעו אמרי" - הנעימים שאני מדבר במצותיו של הקב"ה ואינם שבים מדרכם הרעה ורבותינו בבריית' דסיפרא דרשוהו במשה ואהרן שמתו על ידי הסלע אבל איני יכול ליישב המקרא סופו לראשו ויש ליישבו ולומר דומין אלו לעקשות לאותן שמתו משה ואהרן ע"י הסלע על ידיהם כי אף אלו שמעו אמרי' נעימים ואינם שבים

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כמו פולח" - עצים

"פולח" - לשון בקוע כמו יפלח כליותי (איוב ט"ו)

"ובוקע בארץ" - כן נפזרו עצמינו להגיע לפתח המות בשביל רעותיהם של עוברי עבירה

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי אליך ה' אדני עיני" - מוסב למקראות של מעלה שיתה שמרה לפי ואל תט כי עליך עיני וגו' "אל תער נפשי" - אל תשלח נפשי מלפניך כמו ותער כדה אל השקת (בראשית כד)

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יפלו במכמוריו רשעים" - יפול הרשע עצמו במכמוריו שהוא פורש לרגלי