רש"י על תהלים פה יא

"חסד ואמת נפגשו" - שיהיו ישראל דוברי אמת ומן השמים יפגוש בהם החסד

"צדק ושלום נשקו" - הצדקה שהיו ישראל עושים והשלום מאת הקב"ה יהיו נושקין זה לזה כלומר והיה מעשה הצדקה שלום (ישעיהו ל"ב)