פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"רצית ה' ארצך וגו'" - אם שבת שבות יעקב ונשאת את עונם וכסית חטאתם ואספת עברתך מהם והשיבות עצמך מחרון אפך אז רצית ארצך ועולמך מתרצה וכל זמן שלא תעשה זאת אין ארצך ועולמך מתרצה

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שובנו" - שוב אתה והשיבנו

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הלא אתה" - סופך שתשוב תחיינו שהרי הבטחתנו כן על ידי נביאך

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אשמעה מה ידבר" - אזכה לשמוע מה ידבר הקב"ה כשידבר שלום אל עמו "לכסלה" - לשטות לחטוא לפניו

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"חסד ואמת נפגשו" - שיהיו ישראל דוברי אמת ומן השמים יפגוש בהם החסד "צדק ושלום נשקו" - הצדקה שהיו ישראל עושים והשלום מאת הקב"ה יהיו נושקין זה לזה כלומר והיה מעשה הצדקה שלום (ישעיהו ל"ב)

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אמת מארץ תצמח וגו'" - כשהיו ישראל דוברים אמת וישקפו מן השמים צדקה שהם עושים בארץ

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"גם ה' יתן הטוב" - יפתח אוצרו את השמים לתת מטר כדי לעשות ארצו את יבולה

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וישם לדרך פעמיו" - וישם הקב"ה את הצדק בדרכי פעמיו שיתנהג בהם את בניו