רש"י על שמואל א כד יג

רש"י על שמואל א • פרק כד
ב • ג • ו • ז • ט • י • יא • יג • כ • 


"כאשר יאמר משל הקדמוני" - משל קדמונו של עולם התורה שהיא משלו של הקב"ה

"מרשעים יצא רשע" - הקב"ה מזמן לרשע שנופל ביד רשע כיוצא בו והיכן אמרה תורה (שמות כא יג) והאלהים אנה לידו כדאיתא במסכת מכות (דף י' ע"ב)