רש"י על שמואל א כד כ

רש"י על שמואל א • פרק כד
ב • ג • ו • ז • ט • י • יא • יג • כ • 


"ידעתי כי מלוך תמלוך" - שרואה אני שהקב"ה מצילך מידי ומדרש אגדה (ילקוט שמעוני רמז קלד) סימן זה מסר לו שמואל שהקורע מעילו ימלוך תחתיו