רש"י על שמואל א כד ג

"להסך את רגליו" - להפנות לנקבים גדולים