רש"י על משלי י


פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

"משלי שלמה בן חכם ישמח אב" - זה הקב"ה ד"א אביו ממש

"ובן כסיל תוגת אמו" - תמיד הוא עם אמו בבית ורואה את שטותו ומצירה ולפי המשל בן כסיל כמו ירבע' בן נבט

"תוגת אמו" - תוגת כניסיותו

"לא יועילו אוצרות רשע" - שהיה משתבח בעשרו שנאמר (הושע י"ב) ויאמר אפרים אך עשרתי וגו'

"וצדקה תציל ממות" - וא"ת צדיק שיבזבז נכסיו לצדקה מהיכן יתפרנס

"לא ירעיב ה' נפש צדיק והות רשעים יהדוף" - ידחוף אותם ותפול

"ראש עושה כף רמיה" - מי שעני בתורה מורה הוראות שקר

"כף רמיה" - מאזנים של רמיה לפי פשוטו משמע בתגרים

"ויד חרוצים" - ישרים שחורצים דבר באמתו ומשפטו בלא עולה

"ופי רשעים יכסה חמס" - החמס יכסה על פיהם ויהרגם

"זכר צדיק לברכה" - המזכיר צדיק מברכו

"ושם רשעים ירקב" - רקבון עולה בשמם שאין אדם חפץ להזכיר שמו והוא משתכח מאליו

"חכם לב יקח מצות" - משה רבינו שכל ישראל היו עוסקין בביזת מצרים והוא היה עוסק במצות שנאמר ויקח משה את עצמות יוסף וגו' (שמות יג)

"ואויל שפתים ילבט" - ל' יגיעה ויש בספרי בפרשה ויהי העם כמתאוננים (במדבר יא) אמרו כמה נתלבטנו בדרך

"ומעקש דרכיו יודע" - ישבר ויתיסר כמו ויודע בהם את אנשי סוכות (שופטים ח)

"קורץ עין יתן עצבת" - זה המסית אדם בקריצותיו לרעה

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מקור חיים פי צדיק ופי רשעים וגו'" - פיהם יכסה חמס שבלבם שמחליקין את שפתיהם ושנאה טמונה בלבם ואין פתרון מקרא זה דומה לפתרון העליון והענין יורה עליהם

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"שנאה תעורר מדנים" - אפילו עבירה שנתנה לשכחה נזכרת ע"י מרבית עוונות באה שנאה אחרונה ומעוררתן שכן יחזקאל הוכיח את ישראל על עבירות מצרים ואומר להם איש את שקוצי עיניו השליכו וגו' (יחזקאל כ) כמה (שנים היתה) שנאה זו כבושה ולא הזכירם להם הקב"ה עד עכשיו שהרבו עבירות על פשעיהם

"(ועל כל פשעים תכסה אהבה" - כשישראל מטיבים מעשיהם הקב"ה מכסה על פשעיהם)

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בשפתי נבון תמצא חכמה" - כשאדם מוכיח לנבון משיב לו חטאתי כגון דוד שאמר לנתן חטאתי (שמואל ב' יב)

"ושבט לגו חסר לב" - אבל חסר לב אינו שומע עד שילקה כמו פרעה

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"חכמים יצפנו דעת" - ישמרוהו בלבם, שלא ישכחוהו.

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הון עשיר" - בתורה

"קרית עוזו" - היא לו

"מחתת דלים רישם" - עניות' שלא עסקו בתורה היא מחיתתם

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"פעולת צדיק לחיים" - כמשמעו ומדרש אגדה שלמה עשה פעולת המקדש לחייהם של ישראל לכפרתן

"ותבואת רשע" - תבואתו (ס"א הבאתו) של מנשה שהכניס בו הסמל היא היתה לחטאת

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אורח לחיים" - השומר מוסר היא הדרך לחיים

"ועוזב תוכחת מתעה" - את עצמו ואת אחרים

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מכסה שנאה שפתי שקר" - החונף שפתיו שקר ומכסה שנאה בלבו

"ומוציא דבה הוא כסיל" - לעז שיהו אנשים דובבין בו על חבירו

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ברוב דברים לא יחדל פשע" - המרבה דברים מביא חטא

"וחושך שפתיו" - הוא המשכיל

"כסף נבחר לשון צדיק" - שיודע להוכיח

"לב רשעים כמעט" - שאיני שומע לתוכחת צדיק ומדרש רבי תנחומא אומר על עדו הנביא נאמר שקרא על המזבח בבית אל וירבעם אע"פ שיבשה ידו לא קבל תוכחה שנאמר חל נא את פני ה' אלהיך וגו' (מלכים א יג) ולא אלהי ואומר ותשב ידו כבראשונה (שם) עובד ומקטיר לעבודת גלולים ואף בסוף כן

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"שפתי צדיק ירעו רבים וגו'" - שרבים אוכלים בזכותו ובתפלתו

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ברכת ה' היא תעשיר ולא יוסיף עצב עמה" - אין צריך להתייגע להעשיר בו די בברכה מה שהוא מברכו

פסוק כג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כשחוק לכסיל עשות זמה" - עצת חטאים

"וחכמה" - כשחוק

"לאיש תבונה" - כלו' קלה היא בעיניו לעשות

פסוק כד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מגורת רשע" - מה שהוא ירא יבא לו דור הפלגה יראו ואמרו (בראשית י) פן נפוץ וסופן כתיב ויפץ ה' אותם משם (שם)

"ותאות צדיקים יתן" - מי שבידו ליתנה (לתת)

פסוק כה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כעבור סופה ואין רשע" - פתאום בא עברת רוח סערה נכרת הרשע ממקומו

פסוק כח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"תוחלת צדיקים שמחה" - סופה מתקיימת ושמחי'

"ותקות רשעים תאבד" - כי לא תבא

פסוק כט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מעוז לתום דרך ה' ומחתה היא לפועלי און" - שאינן הולכין בה והיא נפרעת מהם

"צדיק לעולם בל ימוט" - כשהוא מט אין מוטתו מוטת עול' כי יפול וקם

פסוק לא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"פי צדיק ינוב חכמה" - ידבר לשון ניב שפתים (ישעיהו נ"ז)

פסוק לב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"שפתי צדיק ידעון רצון" - יודעי' לרצות ולפייס את בוראם ויודעים לרצות את הבריות ולהטיל שלום ביניהם