רש"י על משלי טז


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לאדם מערכי לב" - הוא סודר עצתו ודבריו בלבו. "ומה' מענה לשון" - כשבא להשיב, הקב"ה משכילו בדבריו; או, אם זכה, מזמן לו מענה טוב.

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ותוכן רוחות ה'" - ומונה הלבבות מי הטוב ומי הרע

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

(משלי טז ג): "גל אל ה' מעשיך" - גלגל והשלך עליו צרכיך, וייכונו מחשבותיך.

דבר אחר: גל אל ה' מעשיך - התפלל לפניו על כל צרכיך.

"וייכונו" - יתבססו ויתקיימו.

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

(משלי טז ד): "כל פעל ה' למענהו" - הכל עשה בשביל קילוסו, כמו (תהלים קמז ז): "ענו לה' בתודה".

דבר אחר: להעיד עליו, כלומר פעלו מעיד עליו, על גבורותיו;

שניהם בהגדת תהילים.

"וגם רשע" - עשה להניחו ליום רעה, וכל זה לקילוסו.

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יד ליד לא ינקה" - מיד ליד בא לו גמול גובה לבו

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וביראת ה' סור מרע" - על ידי יראת ה' סור מרע

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ברצות ה' דרכי איש גם אויביו ישלים אתו" - ירצה לו שיהיו שלימים עמו

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לב אדם יחשב דרכו" - ללכת דרך ישר "וה' יכין צעדו" - כמו ששנינו (שבת קד) הבא לטהר מסייעין לו

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"קסם על שפתי מלך" - על שפתי חכם היושב בדין

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"פלס ומאזני משפט וגו'" - לשלם לאדם כפעלו משפט יישטיצ"ה בלע"ז פרעון עונות האדם בפלס ומאזנים "מעשהו כל אבני כיס" - כאשר יש באבני כיס משקלות גדולות וקטנות הכל לפי פעלו של אדם

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"תועבת מלכים עשות רשע" - דבר תעוב הוא לדיינין ואין הגון להם לעשות רשע

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"חמת מלך" - הוא כמלאכי מות כשלוחי מיתה "ואיש חכם יכפרנה" - יפייסנה

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"באור פני מלך חיים" - מי שהקב"ה מסביר לו פנים חיים הוא לו לכך צריך אדם ליישר דרכו לפניו "ורצונו כעב מלקוש" - מי שהוא מרוצה לו רצונו טוב לו כעב המביא את המטר

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"טוב שפל רוח" - טוב להתחבר את ענוים ולהיות אתם שפל רוח מהיות מחלק שלל את גאים

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"משכיל על דבר ימצא טוב" - הנותן לב להתבונן על דבריו לפלס את דרכיו ימצא טוב

"ובוטח בה' אשריו" - כשהוא מפלס דרכיו ורואה בה מצוה שיש בה סכנה או חסרון כיס ובוטח בהקב"ה ועושה הטוב

"אשריו" - הן אשוריו שלו

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לחכם לב יקרא נבון" - שלמד חכמה מרבו יקרא נבון סופו שיהיה נבון בדברים מפולפל בחכמתו ויקראו אותו נבון "ומתק שפתים יוסיף לקח" - כשאדם מטעים דבריו לתלמיד וממתיק דבריו בטעמים יוסיף לקח

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מקור חיים שכל לבעליו" - וכן פתרון המקרא שכל הבעלים מקור חיים הוא לו "ומוסר אוילים אולת" - יסורי אוילים ע"י אולת באים להם וכן משמעו האולת יסורין הוא לאוילים

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לב חכם ישכיל פיהו" - לבו מלמד את פיו לדבר צחות(ועל שפתיו יוסיף לבו לקח)

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"צוף דבש" - מתוק דבש ברישק"ה בלע"ז "אמרי נועם" - דברי תורה

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יש דרך" - שהוא ישר לפני איש

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עמלה לו" - לצרכו הוא עמל "כי אכף עליו פיו" - כשפיהו כופהו ותובע לו מאכל אז עמלו עומדת לו שאכל מה שעמל כבר

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כורה רעה" - בלבו חורש הרע "ועל שפתיו כאש צרבת" - הרעה כאש שורפת על שפתיו עד שמוציאה בפיו וגו' כאש צרבת שורפת כמו (יחזקאל כא) ונצרבו בה כל פנים

פסוק כח

לפירוש "פסוק כח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ונרגן מפריד אלוף" - וע"י ריגונו ותרעומתו מפריד ממנו אלופו של עולם

פסוק ל

לפירוש "פסוק ל" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עוצה עיניו" - ל' קריצה וכן איעצה עליך עיני (תהלים לב) "כלה רעה" - כמו כי כלתה אליו הרעה וגו' וגורם לבא רעה לעולם

פסוק לא

לפירוש "פסוק לא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בדרך צדקה תמצא" - ע"י הצדקה מאריכין ימיהם

פסוק לב

לפירוש "פסוק לב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ומושל ברוחו" - כובש את יצרו

פסוק לג

לפירוש "פסוק לג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בחיק יוטל את הגורל" - בינו לבין עצמו אדם מטיל גורל

"ומה' כל משפטו" - לברור לכל אחד ואחד חלקו