רש"י על משלי יא


פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בא זדון ויבא קלון ואת צנועים חכמה" - תבוא חכמה

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"תומת ישרים תנחם" - תנהלם "וסלף בוגדים ישדם" - ישדדם

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"צדקת ישרים תצילם ובהות בוגדים ילכדו" - בהוות שהם עושים הם נלכדים והמקרא מסורס הוא כלומר ובוגדים בהוות ילכדו

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"במות אדם רשע תאבד תקוה" - תקות כל הבוטחים בו "ותוחלת אונים אבדה" - תוחלת בניו שהם אונו אבד' כי בזכותו לא תבוא להם טובה אבל במות צדיקים יש לבניהם מבטח בצדקתם

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"צדיק מצרה נחלץ" - במות רשע ולמקר' העליון זה מחובר

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בפה חנף" - חנף המסית חבירו בדרך רע משחיתו בפיו "ובדעת צדיקים יחלצו" - והצדיק נחלץ ממנו בדעת התורה שהזהירה עליו לא תאבה לו וגו' (דברים יג)

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"תרום קרת" - תתקיים תקרת הבית בגבהה מלפול בעוד שהיו מלכי יהודה ישרים העמידה תפילתם את בית המקדש

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואיש תבונות יחריש" - כשמבזהו החסר לב כמו שאול דכתיב ויבזהו ולא הביאו לו מנחה ויהי כמחריש (שמואל א יא)

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"באין תחבולות" - כשהצרה באה על ישראל ואינן נותנין לב להבין להתענות ולעשות תשוב' יפול עם

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"רע ירוע" - הרשע יתרוצץ אשר ערב לבו לעבודת גלולים "ושונא תוקעים" - תוקעים כף לעשות רע וללכת בעצתם ורבותינו דרשוהו בערבות ממון

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"תתמוך כבוד" - כנסת ישראל תקרב תמיד לכבוד הקב"ה ותורתו "ועריצים יתמכו עשר" - בני אדום מתקרבים אצל גניבות ממון וגזל

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"גומל נפשו" - גומל טובה לקרוביו איש שהוא חסיד "ועכר שארו אכזרי" - והאכזרי הוא עוכר את קרוביו

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"רשע עשה פעולת שקר" - פעולתו של רשע משקרת לו כסבור שתתקיים בו הצלחתו והכל אבד

"וזורע צדקה שכר אמת" - והזורע צדקה היא פעולה של אמת כי בודאי בטוח הוא שיקבל פעלו בסוף

"שכר" - קרוניא"ל בלע"ז כאדם הסוכר אמת המים כדי ללקוט דגים ובטוח שימצא שם דגים הרבה ודומה לו כל עושי שכר אגמי נפש (ישעיהו יט)

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כן צדקה לחיים" - אמתו של צדקה סופה לחיים כמו כן בנות צלפחד דוברות (במדבר כז)

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יד ליד" - כלומר מיד הקב"ה לידו תבוא לו שכר פעולתו ולא ינקה מן הרעה אשר עשה

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"נזם זהב באף חזיר" - שמלכלך אותה באשפות כן תלמיד חכם הסר מן הדרך הטובה "וסרת טעם" - פורש מן התורה

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"תקות רשעים עברה" - בטוחים ומקוים לגהינם

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יש מפזר" - ממונו כגון לצדקה ונוסף עוד "וחושך" - עצמו מיושר אך למחסור יהיה לו

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"נפש ברכה" - שהוא ותרן בממונו וכל לשון ברכה פישון בלע"ז

"ומרוה" - שמשביע את העניים

"גם הוא יורא" - ישבע טוב

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מונע בר" - מלמד תורה

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שוחר טוב" - החפץ להדריך את הבריות בדרך טובה ומוכיח ומיסר אותם

"יבקש רצון" - הוא חפץ שיהיה הקב"ה רוצה בם ומתפיי' עמם רצון אפיימינ"ט בלע"ז (כט)

"עוכר ביתו ינחל רוח" - אדם עצל שינחל רוח תמיד ואינו יגע בתורה ולא במלאכה סוף עוכר את בני ביתו שאין להם מה לאכול

פסוק ל

לפירוש "פסוק ל" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"פרי צדיק" - גמול פירות מעשה הצדיקים עץ חיים הם לעולם "ולוקח נפשות חכם" - מי שהוא חכם קונה לו נפשות שמלמדם דרך טוב והרי הם לו כאלו קנאם כענין שנאמר ואת הנפש אשר עשו בחרן (בראשית יב)

פסוק לא

לפירוש "פסוק לא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

(משלי יא לא): "הן צדיק בארץ ישולם" - למה יבטח הרשע בשעה שמצלחת לו? הלא הוא רואה שהצדיק משתלם שכר העבירה שבידו בעודו על הארץ בחיים.

"ואף כי רשע וחוטא" - וכל שכן, שסופו של רשע להשתלם לו, או בחייו או במותו.