רש"י על משלי יא


פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בא זדון ויבא קלון ואת צנועים חכמה" - תבוא חכמה

"תומת ישרים תנחם" - תנהלם

"וסלף בוגדים ישדם" - ישדדם

"צדקת ישרים תצילם ובהות בוגדים ילכדו" - בהוות שהם עושים הם נלכדים והמקרא מסורס הוא כלומר ובוגדים בהוות ילכדו

"במות אדם רשע תאבד תקוה" - תקות כל הבוטחים בו

"ותוחלת אונים אבדה" - תוחלת בניו שהם אונו אבד' כי בזכותו לא תבוא להם טובה אבל במות צדיקים יש לבניהם מבטח בצדקתם

"צדיק מצרה נחלץ" - במות רשע ולמקר' העליון זה מחובר

"בפה חנף" - חנף המסית חבירו בדרך רע משחיתו בפיו

"ובדעת צדיקים יחלצו" - והצדיק נחלץ ממנו בדעת התורה שהזהירה עליו לא תאבה לו וגו' (דברים יג)

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"תרום קרת" - תתקיים תקרת הבית בגבהה מלפול בעוד שהיו מלכי יהודה ישרים העמידה תפילתם את בית המקדש

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואיש תבונות יחריש" - כשמבזהו החסר לב כמו שאול דכתיב ויבזהו ולא הביאו לו מנחה ויהי כמחריש (שמואל א יא)

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"באין תחבולות" - כשהצרה באה על ישראל ואינן נותנין לב להבין להתענות ולעשות תשוב' יפול עם

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"רע ירוע" - הרשע יתרוצץ אשר ערב לבו לעבודת גלולים

"ושונא תוקעים" - תוקעים כף לעשות רע וללכת בעצתם ורבותינו דרשוהו בערבות ממון

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"תתמוך כבוד" - כנסת ישראל תקרב תמיד לכבוד הקב"ה ותורתו

"ועריצים יתמכו עשר" - בני אדום מתקרבים אצל גניבות ממון וגזל

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"גומל נפשו" - גומל טובה לקרוביו איש שהוא חסיד

"ועכר שארו אכזרי" - והאכזרי הוא עוכר את קרוביו

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"רשע עשה פעולת שקר" - פעולתו של רשע משקרת לו כסבור שתתקיים בו הצלחתו והכל אבד

"וזורע צדקה שכר אמת" - והזורע צדקה היא פעולה של אמת כי בודאי בטוח הוא שיקבל פעלו בסוף

"שכר" - קרוניא"ל בלע"ז כאדם הסוכר אמת המים כדי ללקוט דגים ובטוח שימצא שם דגים הרבה ודומה לו כל עושי שכר אגמי נפש (ישעיהו יט)

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כן צדקה לחיים" - אמתו של צדקה סופה לחיים כמו כן בנות צלפחד דוברות (במדבר כז)

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"יד ליד" - כלומר מיד הקב"ה לידו תבוא לו שכר פעולתו ולא ינקה מן הרעה אשר עשה

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"נזם זהב באף חזיר" - שמלכלך אותה באשפות כן תלמיד חכם הסר מן הדרך הטובה

"וסרת טעם" - פורש מן התורה

פסוק כג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"תקות רשעים עברה" - בטוחים ומקוים לגהינם

פסוק כד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"יש מפזר" - ממונו כגון לצדקה ונוסף עוד

"וחושך" - עצמו מיושר אך למחסור יהיה לו

פסוק כה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"נפש ברכה" - שהוא ותרן בממונו וכל לשון ברכה פישון בלע"ז

"ומרוה" - שמשביע את העניים

"גם הוא יורא" - ישבע טוב

פסוק כו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מונע בר" - מלמד תורה

פסוק כז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"שוחר טוב" - החפץ להדריך את הבריות בדרך טובה ומוכיח ומיסר אותם

"יבקש רצון" - הוא חפץ שיהיה הקב"ה רוצה בם ומתפיי' עמם רצון אפיימינ"ט בלע"ז (כט)

"עוכר ביתו ינחל רוח" - אדם עצל שינחל רוח תמיד ואינו יגע בתורה ולא במלאכה סוף עוכר את בני ביתו שאין להם מה לאכול

"פרי צדיק" - גמול פירות מעשה הצדיקים עץ חיים הם לעולם

"ולוקח נפשות חכם" - מי שהוא חכם קונה לו נפשות שמלמדם דרך טוב והרי הם לו כאלו קנאם כענין שנאמר ואת הנפש אשר עשו בחרן (בראשית יב)

פסוק לא (כל הפרק)(כל הפסוק)

(משלי יא לא): "הן צדיק בארץ ישולם" - למה יבטח הרשע בשעה שמצלחת לו? הלא הוא רואה שהצדיק משתלם שכר העבירה שבידו בעודו על הארץ בחיים.

"ואף כי רשע וחוטא" - וכל שכן, שסופו של רשע להשתלם לו, או בחייו או במותו.