רש"י על מלכים א יא לט

| רש"י על מלכים אפרק י"א • פסוק ל"ט |
א • ז • יא • טו • יח • יט • כא • כג • כה • כו • כז • כח • לו • לט • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"אך לא כל הימים" - כי לימות המשיח תשוב המלוכה אליו ובסדר עולם מצאתי ואענה את זרע דוד למען זאת כנגד שלשים ושש שנה שנתחתן שלמה את בת פרעה שנשאה בשנה הרביעית למלכו וכנגדו נגזרה גזירה על מלכות בית דוד ליחלק וראויה היתה המלוכה לחזור בימי אסא בשנת שש עשרה למלכו אלא שקלקל לשלוח שוחד למלך ארם ולא סמך על הקב"ה והוא שנאמר בדברי הימים (ב טז א) בשנת שלשים ושש למלכות אסא בנה בעשא את הרמה ואי אפשר שהרי אסא קבר את בעשא בשנת עשרים ושש למלכותו אלא שש עשרה שנה שלו הוא קורא שלשים ושש שהן סוף שלשים ושש לחלוקת המלכות והגיד הכתוב שבאותה שנה קלקל אסא אך לא כל הימים אלא שלושים ושש שנה