רש"י על מלכים א יא כח

<< רש"י על מלכים א • פרק יא
א • ז • יא • טו • יח • יט • כא • כג • כה • כו • כז • כח • לו • לט • 


"וירא שלמה את הנער" - קודם לכן

"כי עושה מלאכה הוא" - מהיר במלאכתו וזריז

"לכל סבל בית יוסף" - (תרגום) לכל מסקי מיסין דבית יוסף מנשה ואפרים לפי שמשבט אפרים היה