רש"י על מלכים א טז לד

<< רש"י על מלכים א • פרק טז
ז • ט • יא • כב • כג • לא • לג • לד • 


"חיאל בית האלי" - חיאל אשר מבית אל כמו (שמואל א טז א) ישי בית הלחמי ולא נאמר הבית לחמי וכן יהושוע בית השמשי בספר שמואל (א ו יד) ולא הבית שמשי וכן בעפרת אבי העזרי (שופטים ו יא) ולא נאמר האבי עזרי ויש פותרין בית האלי על שקבל עליו קללות יהושוע (יהושע ו כו) ארור האיש אשר יקום ובנה וגו' אמרו רבותינו (ירושלמי סנהדרין י ב) חיאל משל (בנימין) ויריחו משל יהושפט (בנימין) ומפני מה תלאו באחאב שתולין את הקללה במקולקל ספרים אחרים במקולל

"באבירם בכרו יסדה" - כשיסדה מת בנו בכורו וקבר והלך וקבר כל בניו עד שמת האחרון בהצבת דלתות וכן הוא קללות של יהושוע (שם) בבכורו ייסדנה ובצעירו יציב דלתיה