רש"י על מלכים א טז ז

רש"י על מלכים א • פרק טז
ז • ט • יא • כב • כג • לא • לג • לד • 


"וגם ביד יהוא בן חנני הנביא דבר ה' היה אל בעשא" - כלומר הרי שמלך אלה בן בעשא ואף גם זאת דבר ה' היה ביד יהוא שלא תתקיים מלכותו

"ועל אשר הכה אותו" - הואיל וגם הוא הלך בחטאתיו נמצא שלא היה לו להורגו לכך נענש על הריגתו וכן מצינו (בהושע א ד) ופקדתי את דמי יזרעאל על בית יהוא הואיל ולא סרו מדרכי אחאב נענשו על הריגתם