רש"י על מלכים א טז לא

רש"י על מלכים א • פרק טז
ז • ט • יא • כב • כג • לא • לג • לד • 


"ויעבוד את הבעל" - מוסיף על עגלים של ירבעם