רש"י על מלכים א ה כט

<< רש"י על מלכים א • פרק ה >>
ג • ו • ז • ח • י • יא • יב • יג • יז • כ • כג • כה • כז • כח • כט • ל • לא • לב • 


"שבעים אלף נשא סבל" - להביא האבנים מן ההר לעיר ושמונים אלף החוצבים אותם בהר הרי מאה וחמשים אלף וכולם גרים גרורים היו שנתגיירו מחמת גדולת שלמה ושלחנו וכן כתוב בדברי הימים ב (ב טז) ויספר שלמה את כל הגרים וימצאם מאה וחמשים אלף ויעש מהם שבעים אלף וגו'