רש"י על מלכים א ב ט

"כי איש חכם אתה" - תן לבך למצוא לו עון מות בשביל דבר אחר וזהו וידעת את אשר תעשה לו