רש"י על מלכים א ב ו

<< רש"י על מלכים א • פרק ב
ה • ו • ח • ט • יב • יט • כב • כד • כו • כז • כח • ל • לא • לד • לו • מב • מג • מו • 


"ולא תורד שיבתו בשלום שאול" - אל תניחהו למות מיתת עצמו וליפול בגיהנם