רש"י על מלכים א ב


פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"את אשר עשה לי" - שהראה הספר ששלח דוד ביד אוריה (במדרש רבי תנחומא שם)

"דמי מלחמה בשלום" - שהיה להם שלום עמו ולא היו נשמרים ממנו

"בחגורתו אשר במתניו" - שחגר חרבו מצומדת על מתניו שלא כדרך החוגרים בצאתו לקראת עמשא ופיה למטה כדי שתפול כמה שנאמר (שמואל ב כ ח) והוא יצא ותפול וכשנפלה ונטלה כסבור עמשא שלא נטלה אלא להגביהה מן הארץ ולא נשמר מהחרב אשר ביד יואב

"ובנעלו אשר ברגליו" - את אבנר הרג בערמה ששאלו גידמת היאך חולצת כמה שנאמר (שם ג כז) ויטהו יואב אל תוך השער לדבר אתו בשלי לשון של נעלך

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ולא תורד שיבתו בשלום שאול" - אל תניחהו למות מיתת עצמו וליפול בגיהנם

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"קללה נמרצת" - מפורשת כמו (איוב טז ג) מה ימריצך (שם ו כה) ומה נמרצו כמו מה נמלצו

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי איש חכם אתה" - תן לבך למצוא לו עון מות בשביל דבר אחר וזהו וידעת את אשר תעשה לו

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ותכון מלכותו מאד" - אף על העליונים

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לדבר לו" - לדבר בשבילו בשביל אדוניהו

"לאם המלך" - אמרו רבותינו (בבא בתרא צא ב) לאמה של מלכות היא רות

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ושאלי לו את המלוכה" - משישתמש בשרביטו של מלך הוא תחלת השררה

פסוק כד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"עשה לי בית" - בית המלוכה כאשר דבר ביד נתן

פסוק כו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ענתות לך" - משם היה

"כי איש מות אתה" - שמרדת במלכות אבי בהיותך עם אדוניהו להמליכו שלא מדעתו

"כי נשאת את ארון" - בברוח אבי מפני אבשלום

"וכי התענית" - עמו באותה הצרה שנאמר (שמואל ב יז כט) כי אמרו העם רעב ועיף וצמא במדבר

פסוק כז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"את אשר דבר על בית עלי" - (שמואל א ב לה) והקימותי לי כהן נאמן וגו' (שם פסוק לב) והבטת צר מעון וגו' ומשחרבה שילה לא היה בית חשוב לעבודה להקב"ה ועתה כשיבנה בית הבחירה מלא הקב"ה את דברו לגרש את בני עלי

פסוק כח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"והשמועה באה עד יואב" - שמועת מצות דוד שצוה להורגו וידע ששלמה שונאו

"כי יואב נטה אחרי אדוניה ואחרי אבשלום לא נטה" - סוף דבר אבל בקש לנטות אלא נתיירא שעדיין לחלוחית של דוד קיימת

פסוק ל (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויאמר לא" - שתים לא אקבל עלי קללות שקללני דוד אביך במיתת אבנר (שמואל ב ג כט) יחולו על ראש יואב יקבלם שלמה עליו ואחר כך אצא

פסוק לא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"עשה כאשר דבר" - אני מקבלם עלי לכך נדבקו כל אלה בזרע דוד עוזיה היה מצורע אסא מחזיק בפלך יהויקים נפל בחרב וחסר לחם צדקיהו

פסוק לד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בביתו במדבר" - שהיה ביתו הפקר כמדבר לעניים

פסוק לו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ולא תצא משם" - כדי שיהא מצוי לו ולמצוא לו חטא מות

פסוק מב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואעד בך" - לשון התראה

פסוק מג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"את שבועת ה'" - אשר השבעתיך בה'

פסוק מו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"והממלכה נכונה וגו'" - כלומר לא נענש על כל אלה