רש"י על יחזקאל לה ה

רש"י על יחזקאל • פרק לה >>
ה • ו • ט • י • יא • יג • יד • 


"ותגר" - ותשפל כמו (מיכה א) והגרתי לגיא אבניה שהיו מסגירין אותן לאויביהן כשהיו בורחין דרך ארצם וזו היא שאמר (עובדיה א) אל תעמוד על הפרק

"בעת אידם" - בעת כשמסרתים ביד אויב

"בעת עון קץ" - כשנגמר קץ עוונם ונתמלאה סאתם