רש"י על יחזקאל לה


פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ותגר" - ותשפל כמו (מיכה א) והגרתי לגיא אבניה שהיו מסגירין אותן לאויביהן כשהיו בורחין דרך ארצם וזו היא שאמר (עובדיה א) אל תעמוד על הפרק

"בעת אידם" - בעת כשמסרתים ביד אויב

"בעת עון קץ" - כשנגמר קץ עוונם ונתמלאה סאתם

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לדם אעשך" - נופל בחרב "דם שנאת" - בזית את הבכורה שעבודתי היתה מסורה להם ושנאת להיות מלכלך עצמך בדם קרבן עבודתי ולכלוך דם הרוגים ירדפך וי"א רוצחים אתה ירא כשאר כל אדם ורוצחים ירדפוך וי"א דם שנאת אחיך שהוא בשרך ודמך

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ועריך לא תשובנה" - לא כמו שאמרתי למצרים (לעיל כט) ושבתי את שבות מצרים ושבתי את שבות בני עמון (ירמיהו מט) וזו היא שאמר (מלאכי א) ואת עשו שנאתי ואתן את הריו שממה שעתידים לשוממות עולם

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שני הגוים" - ישראל ויהודה ומדרש אגדה ר' תנחומא דורשו כלפי שהלך עשו אל ישמעאל להתחתן בו להשיאו שיעורר על יצחק על ירושת אברהם ויהרוג ישמעאל את יצחק ואהיה אני גואל הדם ואהרוג את ישמעאל וזהו יקרבו ימי אבל אבי ואירש אני את יצחק ואת ישמעאל (בראשית כז) "וה' שם היה" - יודע את מחשבותיך

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ועשיתי כאפך" - כאותה האף שעשית לישראל אעשה לך "ונודעתי בם כאשר אשפטך" - אז יכירו את גבורתי

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והעתרתם" - הרביתם וכן ועתר ענן הקטרת (לעיל ח) לשון רבוי

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כשמוח כל הארץ" - כשאטול אני את מלכותי כי אז תשמח הארץ כענין שנאמר ה' מלך תגל הארץ (תהלים צו) אז שממה אעשה לך