רש"י על יחזקאל לג כב

רש"י על יחזקאל • פרק לג
ב • ג • ד • ה • ז • י • יב • יג • טו • יח • כב • כד • כה • כו • כז • ל • לא • לב • לג • 


"ויפתח את פי" - כמו שאמר בראש הספר (לעיל ג) ונאלמת ולא תהיה לאיש מוכיח ואח"כ אמר לו (לעיל כד) ביום קחתי מהם את מעוזם וגו' יבא הפליט אליך ביום ההוא יפתח פיך את הפליט ולא תאלם עוד

"עד בוא אלי בבקר" - כלומר בעוד בואו אלי בבקר כמו לפני בואו אלי בבקר