רש"י על יחזקאל לג


פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לצופה" - באדיט"א בלע"ז

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יראה את החרב" - המה הגייסות

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"דמו בראשו יהיה" - עון מיתתו ידרש מיד עצמו שפשע בנפשו

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והוא נזהר נפשו מלט" - אם נזהר היה נמלט

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"צופה נתתיך" - כאותו הצופה הניתן להזהיר שלא תאבד נפש כן נתתיך להזהיר את ישראל

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כן אמרתם" - לפיכך אין אתם חפצים לשוב כסבורין אתם שלא תועיל לכם תשובה

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לחיות בה" - בצדקתו

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לא תזכרנה" - להצילו מליענש על עבירה זו

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"חבול" - עבוט שצויתי להשיבו כבא השמש

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ומת בהם" - בשבילם יענש

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויפתח את פי" - כמו שאמר בראש הספר (לעיל ג) ונאלמת ולא תהיה לאיש מוכיח ואח"כ אמר לו (לעיל כד) ביום קחתי מהם את מעוזם וגו' יבא הפליט אליך ביום ההוא יפתח פיך את הפליט ולא תאלם עוד "עד בוא אלי בבקר" - כלומר בעוד בואו אלי בבקר כמו לפני בואו אלי בבקר

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אחד היה אברהם" - זה אחד מד' דברים שהיה רבי עקיבא דורש ואין רבי שמעון בן יוחאי תלמידו דורש כמותו וכך היה רבי שמעון דורשו אברהם שלא נצטווה אלא על מצווה אחת ירש את הארץ אנו שנצטוינו על מצות הרבה כל שכן שלנו נתנה הארץ למורשה הוא שהנביא משיבם

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"על הדם תאכלו וגו' והארץ תירשו" - בתמיה אם נצטויתם אין אתם שומרים על הדם תאכלו את מאכלי תפנוקים אתם אוכלים על ידי רציחה שהורגין את בעלי ממון ונוטלין את ממונם

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עמדתם על חרבכם" - כלומר כל בטחונכם נתחזקתם על חרבכם "עשיתן תועבה" - משכב זכור

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אשר בחרבות" - בערים הבצורות שסופן להיות חריבים "ואשר במצדות" - במחבא להטמן מן החרב אשלח בם את הדבר

פסוק ל

לפירוש "פסוק ל" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הנדברים בך" - מתלוצצים בך

פסוק לא

לפירוש "פסוק לא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וישבו לפניך" - כאילו הם עמי

"עגבים" - שחוק כמו עוגב

"בצעם" - גזילתם

פסוק לב

לפירוש "פסוק לב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והנך להם כשיר עגבים" - והא את להון כזמר אבובין

פסוק לג

לפירוש "פסוק לג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ובבאה" - הרעה אליהם

"הנה באה" - כי אמת מוכנת היא לבא אז ידעו כי לא שחוק היו דבריך כי נביא אמת היה בתוכם