רש"י על ויקרא כ יד

<< רש"י על ויקרא • פרק כ >>
ב • ג • ד • ה • ז • ט • י • יב • יג • יד • טו • יז • יח • יט • כ • כא • כג • כה • כו • כז • 


"ישרפו אתו ואתהן" - (סנהדרין עה) אי אתה יכול לומר אשתו הראשונה ישרפו שהרי נשאה בהיתר ולא נאסרה עליו אלא אשה ואמה הכתובין כאן שתיהן לאיסור שנשא את חמותו ואמה ויש מרבותינו שאומרים אין כאן אלא חמותו ומהו אתהן את אחת מהן ולשון יוני הוא הן אחת