רש"י על ויקרא כ ט

רש"י על ויקרא • פרק כ >>
ב • ג • ד • ה • ז • ט • י • יב • יג • יד • טו • יז • יח • יט • כ • כא • כג • כה • כו • כז • 


"אביו ואמו קלל" - (ת"כ סנהדרין פ"ה) לרבות לאחר מיתה

"דמיו בו" - זו סקילה וכן כל מקום שנא' דמיו בו דמיהם בם ולמדנו מאוב וידעוני שנא' בהם באבן ירגמו אותם דמיהם בם ופשוטו של מקרא כמו דמו בראשו אין נענש על מיתתו אלא הוא שהוא גרם לעצמו שיהרג