רש"י על ויקרא כ כז

<< רש"י על ויקרא • פרק כ
ב • ג • ד • ה • ז • ט • י • יב • יג • יד • טו • יז • יח • יט • כ • כא • כג • כה • כו • כז • 


"כי יהיה בהם אוב וגו'" - כאן נאמר בהם מיתה ולמעלה כרת עדים והתראה בסקילה מזיד בלא התראה בהכרת ושגגתם חטאת וכן בכל חייבי מיתות שנאמר בהם כרת חסלת פרשת קדושים