רש"י על ויקרא כ ג

<< רש"י על ויקרא • פרק כ >>
ב • ג • ד • ה • ז • ט • י • יב • יג • יד • טו • יז • יח • יט • כ • כא • כג • כה • כו • כז • 


"אתן את פני" - (ת"כ) פנאי שלי פונה אני מכל עסקי ועוסק בו

"באיש" - ולא בצבור שאין כל הצבור נכרתין

"כי מזרעו נתן למלך" - (ת"כ סנהדרין סד) לפי שנא' מעביר בנו ובתו באש בן בנו ובן בתו מנין ת"ל כי מזרעו נתן למולך זרע פסול מנין ת"ל בתתו מזרעו למולך

"למען טמא את מקדשי" - את כנסת ישראל שהיא מקודשת לי כלשון (ויקרא כא) ולא יחלל את מקדשי