רש"י על דברי הימים א ב כו

<< | רש"י על דברי הימים אפרק ב' • פסוק כ"ו |
ג • ד • ו • ז • ח • ט • י • יא • יג • טו • טז • יז • יח • כ • כא • כג • כד • כה • כו • לד • לה • מב • מד • מז • מט • נ • נב • נג • נד • נה • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"ותהי אשה אחרת לירחמאל ושמה עטרה" - לפי פשוטו ישראלית היתה וביבמות ירושלמי כתב שלקח נכרית להתעטר בה יפה ושרית היתה

"היא אם אונם" - (שמעתי) אם כמו שקמתי אם בישראל (שופטים ה') והיא היתה אונם שפל וחלש היה לשון אונן וכמו לא אכלתי באוני ממנו (דברים כ"ו) וכמו כמתאוננים (במדבר י"א) ויצא ממנו ששן שנתן בתו לירחע המצרי עבדו ומספר בגנותן כלומר לא היו ראויין למלכות ויצא ממנו ישמעאל בן נתניה בן אלישמע שהרג גדליה בן אחיקם (ירמיהו מ"א)