רש"י על בראשית כד


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ברך את אברהם בכל" - בכל עולה בגימ' בן ומאחר שהיה לו בן היה צריך להשיאו אשה

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"זקן ביתו" - לפי שהוא דבוק נקוד זקן "תחת ירכי" - (שבועות לח) לפי שהנשבע צריך שיטול בידו חפץ של מצוה כגון ספר תורה או תפילין והמילה היתה מצוה ראשונה לו ובאה לו ע"י צער והיתה חביבה עליו ונטלה (ור"ל מה שלא אמר תחת ירכך וה"ל להשביע העבד במילתו לפי ששל אברהם היתה ראשונה לו קודם מילת העבד וק"ל)

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ה' אלהי השמים אשר לקחני מבית אבי" - ולא אמר ואלהי הארץ ולמעלה אמר ואשביעך וגו' אמר לו עכשיו הוא אלהי השמים ואלהי הארץ שהרגלתיו בפי הבריות אבל כשלקחני מבית אבי היה אלהי השמים ולא אלהי הארץ שלא היו באי עולם מכירים בו ושמו לא היה רגיל בארץ

"מבית אבי" - מחרן

"ומארץ מולדתי" - מאור כשדים

"ואשר דבר לי" - לצרכי כמו אשר דבר עלי וכן כל לי ולו ולהם הסמוכים אצל דבור מפורשים בלשון על ותרגום שלהם (רצונו שדרך התרגום להשתמש למ"ד במקום בעבור וק"ל) עלי עלוהי עליהון שאין נופל אצל דבור ל' לי ולו ולהם אלא אלי אליו אליהם ותרגום שלהם עמי עמיה עמהון אבל אצל אמירה נופל ל' לי ולו ולהם

"ואשר נשבע לי" - בין הבתרים

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ונקית משבועתי וגו'" - וקח לו אשה מבנות ענר אשכול וממרא (קידושין ס"א) "רק את בני וגו'" - רק מיעוט הוא בני אינו חוזר אבל יעקב בן בני סופו לחזור

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מגמלי אדוניו" - (ב"ר) נכרין היו משאר גמלים שהיו יוצאין זמומין מפני הגזל שלא ירעו בשדות אחרים

"וכל טוב אדוניו בידו" - (ב"ר) שטר מתנה כתב ליצחק על כל אשר לו כדי שיקפצו לשלוח לו בתם

"ארם נהרים" - בין שתי נהרות יושבת

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויברך הגמלים" - הרביצם

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אותה הוכחת" - ראויה היא לו שתהא גומלת חסדים וכדאי ליכנס בביתו של אברהם ולשון הוכחת ביררת אפרוביש"ט (בלע"ז דו האסט בעשיעדען)

"ובה אדע" - לשון תחנה הודע לי בה

"כי עשית חסד" - אם תהיה ממשפחתו והוגנת לו אדע כי עשית חסד (ב"ר)

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בתולה" - ממקום בתולים (ב"ר) "ואיש לא ידעה" - שלא כדרכה לפי שבנות הנכרים היו משמרות מקום בתוליהן ומפקירות עצמן ממקום אחר העיד על זו שנקיה מכל

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וירץ העבד לקראתה" - לפי שראה שעלו המים לקראתה (ב"ר) "הגמיאיני נא" - לשון גמיעה הומיי"ר (בלע"ז שלוקען שלירפען)

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ותורד כדה" - מעל שכמה

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עד אם כלו" – הרי "אם" משמש בלשון 'אשר'. "אם כלו" – תרגם אונקלוס: 'די ספקון', שזו היא גמר שתייתן, כששתו די סיפוקן.

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ותער" - לשון נפיצה והרבה יש בלשון משנה המערה מכלי אל כלי ובמקרא יש לו דומה (תהלים קמא) אל תער נפשי (ישעיהו נג) אשר הערה למות נפשו "השקת" - אבן חלולה ששותים בה הגמלים

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"משתאה" - לשון שאייה כמו שאו ערים תשאה שממה (ישעיהו ו)

"משתאה" - משתומם ומתבהל על שראה דבריו קרוב להצליח אבל אינו יודע אם ממשפחת אברהם היא אם לאו ואל תתמה בתי"ו של משתאה שאין לך תיבה שתחלת יסודה שי"ן ומדברת בלשון מתפעל שאין תי"ו מפרידה בין שתי אותיותיה של עיקר היסוד כגון משתאה מגזרת שאה משתולל (ישעיהו נט) מגזרת שולל וישתומם (שם טז) מגזרת שממה (מיכה ו) וישתמר חקות עמרי מגזרת וישמר אף כאן משתאה מגזרת תשאה וכשם שאתה מוצא לשון משומם באדם נבהל ונאלם ובעל מחשבות כמו (איוב יח) על יומו נשמו אחרונים (ירמיהו ב) שומו שמים (דניאל ד) אשתומם כשעה חדא כך תפרש לשון שאייה באדם בהול ובעל מחשבות ואונקלוס תרגם לשון שהייה וגברא שהי שוהא ועומד במקום אחד לראות ההצליח ה' דרכו ואין לתרגם שתי שהרי אינו לשון שתיה שאין אל"ף נופלת בלשון שתיה

"משתאה לה" - משתומם עליה כמו (לעיל כ) אמרי לי אחי הוא וכמו (לקמן כו) וישאלו אנשי המקום לאשתו

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בקע" - רמז לשקלי ישראל בקע לגלגלת

"ושני צמידים" - רמז לשני לוחות מצומדות

"עשרה זהב משקלם" - רמז לעשרת הדברות שבהן

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויאמר בת מי את" - לאחר שנתן לה שאלה לפי שהיה בטוח בזכותו של אברהם שהצליח הקב"ה דרכו "ללין" - לינה אחת לין שם דבר והיא אמרה ללון כמה לינות (אתה יכול ללון אצלינו)

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בת בתואל" - השיבתו על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מספוא" - כל מאכל הגמלים קרוי מספוא כגון (נ"א כגון עצה) תבן ושעורים

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בדרך" - דרך המזומן דרך הישר באותו דרך שהייתי צריך וכן כל בי"ת ולמ"ד וה"א המשמשים בראש התיבה ונקודים בפת"ח מדברים בדבר הפשוט שנזכר כבר במקום אחר או שהוא מבורר וניכר באיזו הוא מדבר

פסוק כח

לפירוש "פסוק כח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לבית אמה" - דרך הנשים היתה להיות להן בית לישב בו למלאכתן ואין הבת מגדת אלא לאמה

פסוק כט

לפירוש "פסוק כט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וירץ" - למה רץ ועל מה רץ ויהי כראות את הנזם אמר עשיר הוא זה ונתן עיניו בממון

פסוק ל

לפירוש "פסוק ל" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"על הגמלים" - לשמרן כמו (לעיל יח) והוא עומד עליהם לשמשם

פסוק לא

לפירוש "פסוק לא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"פניתי הבית" - מעבודת אלילים (ב"ר)

פסוק לב

לפירוש "פסוק לב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויפתח" - התיר זמם שלהם שהיה סותם את פיהם שלא ירעו בדרך בשדות אחרים (ב"ר)

פסוק לג

לפירוש "פסוק לג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עד אם דברתי" - הרי אם משמש בלשון אשר ובלשון כי כמו (לקמן מט) עד כי יבא שילה וז"ש חז"ל כי משמש בד' לשונות והאחד אי והוא אם

פסוק לו

לפירוש "פסוק לו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויתן לו את כל אשר לו" - שטר מתנה הראה להם

פסוק לז

לפירוש "פסוק לז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לא תקח אשה לבני מבנות הכנעני" - אם לא תלך תחלה אל בית אבי ולא תאבה ללכת אחריך

פסוק לט

לפירוש "פסוק לט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אלי לא תלך האשה" - אלי כתיב בת היתה לו לאליעזר והיה מחזר למצוא עילה שיאמר לו אברהם לפנות אליו להשיאו בתו אמר לו אברהם בני ברוך ואתה ארור ואין ארור מתדבק בברוך

פסוק מב

לפירוש "פסוק מב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואבא היום" - היום יצאתי והיום באתי מכאן שקפצה לו הארץ אמר רבי אחא יפה שיחתן של עבדי אבות לפני המקום מתורתן של בנים שהרי פרשה של אליעזר כפולה בתורה והרבה גופי תורה לא נתנו אלא ברמיזה

פסוק מד

לפירוש "פסוק מד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"גם אתה" - גם לרבות אנשים שעמו "הוכיח" - בירר והודיע וכן כל הוכחה שבמקרא ברור דבר

פסוק מה

לפירוש "פסוק מה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"טרם אכלה" - טרם שאני מכלה וכן כל לשון הווה פעמים שהוא מדבר בלשון עבר כמו טרם כליתי ופעמים שמדבר בלשון עתיד כמו (איוב א) כי אמר איוב הרי לשון עבר ככה יעשה איוב הרי לשון עתיד ופי' שניהם ל' הווה כי אומר היה איוב אולי חטאו בני וגו' והיה עושה כך

פסוק מז

לפירוש "פסוק מז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואשאל ואשים" - שנה הסדר שהרי הוא תחלה נתן ואח"כ שאל אלא שלא יתפשוהו בדבריו ויאמרו היאך נתת לה ועדיין אינך יודע מי היא

פסוק מט

לפירוש "פסוק מט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"על ימין" - מבנות ישמעאל "על שמאל" - מבנות לוט שהיה יושב לשמאלו של אברהם (ב"ר)

פסוק נ

לפירוש "פסוק נ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויען לבן ובתואל" - רשע היה וקפץ להשיב לפני אביו "לא נוכל דבר אליך" - למאן בדבר הזה לא על ידי תשובת דבר רע ולא ע"י תשובת דבר הגון לפי שניכר שמה' יצא הדבר לפי דבריך שזימנה לך (ב"ר)

פסוק נב

לפירוש "פסוק נב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וישתחו ארצה" - מכאן שמודים על בשורה טובה (ב"ר)

פסוק נג

לפירוש "פסוק נג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ומגדנות" - ל' מגדים שהביא עמו מיני פירות של א"י

פסוק נד

לפירוש "פסוק נד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וילינו" - כל לינה שבמקרא לינת לילה אחד

פסוק נה

לפירוש "פסוק נה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויאמר אחיה ואמה" - ובתואל היכן היה הוא היה רוצה לעכב ובא מלאך והמיתו

"ימים" - שנה כמו (ויקרא כה) ימים תהיה גאולתו שכך נותנין לבתולה זמן י"ב חדש לפרנס את עצמה בתכשיטים (כתובות נז)

"או עשור" - י' חדשים וא"ת ימים ממש אין דרך המבקשים לבקש דבר מועט ואם לא תרצה תן לנו מרובה מזה

פסוק נז

לפירוש "פסוק נז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ונשאלה את פיה" - מכאן שאין משיאין את האשה אלא מדעתה (ב"ר)

פסוק נח

לפירוש "פסוק נח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ותאמר אלך" - מעצמי ואף אם אינכם רוצים

פסוק ס

לפירוש "פסוק ס" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"את היי לאלפי רבבה" - את וזרעך תקבלו אותה ברכה שנא' לאברהם בהר המוריה הרבה ארבה את זרעך וגו' י"ר שיהא אותו הזרע ממך ולא מאשה אחרת

פסוק סב

לפירוש "פסוק סב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מבוא באר לחי ראי" - שהלך להביא הגר לאברהם אביו שישאנה (ב"ר) "יושב בארץ הנגב" - קרוב לאותו באר שנאמר ויסע משם אברהם ארצה הנגב וישב בין קדש ובין שור ושם היה הבאר שנאמר הנה בין קדש ובין ברד

פסוק סג

לפירוש "פסוק סג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לשוח" - (ב"ר) לשון תפלה כמו (תהלים קב) ישפוך שיחו

פסוק סד

לפירוש "פסוק סד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ותרא את יצחק" - ראתה אותו הדור ותוהא (ס"א ותמהה) מפניו (ב"ר) "ותפל" - השמיטה עצמה לארץ כתרגומו ואתרכינת הטתה עצמה לארץ ולא הגיעה עד הקרקע כמו הטי נא כדך ארכיני (ש"ב כא) ויט שמים וארכין ל' מוטה לארץ ודומה לו (תהלים לז) כי יפול לא יוטל כלומר אם יטה לארץ לא יגיע עד הקרקע

פסוק סה

לפירוש "פסוק סה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ותתכס" - לשון ותתפעל כמו ותקבר ותשבר

פסוק סו

לפירוש "פסוק סו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויספר העבד" - (ב"ר) גלה לו נסים שנעשו לו שקפצה לו הארץ ושנזדמנה לו רבקה בתפלתו

פסוק סז

לפירוש "פסוק סז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"האהלה שרה אמו" - ויביאה האהלה והרי היא שרה אמו כלומר ונעשית דוגמת שרה אמו שכל זמן ששרה קיימת היה נר דלוק מע"ש לערב שבת וברכה מצויה בעיסה וענן קשור על האהל ומשמתה פסקו וכשבאת רבקה חזרו (ב"ר)

"אחרי אמו" - דרך ארץ כל זמן שאמו של אדם קיימת כרוך הוא אצלה ומשמתה הוא מתנחם באשתו