רש"י על בראשית כג


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים" - לכך נכתב שנה בכל כלל וכלל לומר לך שכל אחד נדרש לעצמו בת ק' כבת כ' לחטא מה בת כ' לא חטאה שהרי אינה בת עונשין אף בת ק' בלא חטא ובת כ' כבת ז' ליופי "שני חיי שרה" - כלן שוין לטובה

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בקרית ארבע" - על שם ארבע ענקים שהיו שם אחימן ששי ותלמי ואביהם ד"א על שם ד' זוגות שנקברו שם איש ואשתו (ב"ר) אדם וחוה אברהם ושרה יצחק ורבקה יעקב ולאה

"ויבא אברהם" - מבאר שבע

"לספוד לשרה ולבכתה" - ונסמכה מיתת שרה לעקידת יצחק לפי שע"י בשורת העקידה שנזדמן בנה לשחיטה וכמעט שלא נשחט פרחה נשמתה ממנה ומתה

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"גר ותושב אנכי עמכם" - גר מארץ אחרת ונתישבתי עמכם ומ"א אם תרצו הריני גר ואם לאו אהיה תושב ואטלנה מן הדין שא"ל הקב"ה לזרעך אתן את הארץ הזאת "אחזת קבר" - אחוזת קרקע לבית הקברות

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לא יכלה" - לא ימנע כמו (תהלים מ) לא תכלא רחמיך וכמו (לעיל ח) ויכלא הגשם

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"נפשכם" - רצונכם "ופגעו לי" - לשון בקשה כמו (רות א) אל תפגעי בי

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"המכפלה" - בית ועליה על גביו ד"א שכפולה בזוגות (עירובין נג) "בכסף מלא" - אשלם כל שוויה וכן דוד אמר לארונה (דברי הימים א כא) בכסף מלא

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ועפרון ישב" - כתיב חסר אותו היום מנוהו שוטר עליהם מפני חשיבותו של אברהם שהי' צריך לו עלה לגדולה "לכל באי שער עירו" - שכולן בטלו ממלאכתן ובאו לגמול חסד לשרה

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לא אדני" - לא תקנה אותה בדמים "נתתי לך" - הרי היא כמו שנתתיה לך

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אך אם אתה לו שמעני" - אתה אומר לי לשמוע לך וליקח בחנם אני אי אפשי בכך אך אם אתה לו שמעני הלואי ותשמעני "נתתי" - דוני"ש (בלע"ז געבען) מוכן הוא אצלי והלואי נתתי לך כבר

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ביני ובינך" - בין שני אוהבים כמונו מה היא חשובה לכלום אלא הנח את המכר (ב"ר) ואת מתך קבור

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וישקל אברהם לעפרן" - (בכורות נ) חסר וי"ו לפי שאמר הרבה ואפי' מעט לא עשה (ב"מ פז) שנטל ממנו שקלים גדולים שהן קנטרין שנאמר עובר לסוחר שמתקבלים בשקל בכל מקום ויש מקום ששקליהן גדולים שהן קנטרין צנטיאר"ש (צענטער) בלע"ז

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויקם שדה עפרון" - תקומה היתה לו שיצא מיד הדיוט ליד מלך ופשוטו של מקרא ויקם השדה והמערה אשר בו וכל העץ לאברהם למקנה וגו'

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בכל באי שער עירו" - בקרב כולם ובמעמד כולם הקנהו לו