פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"חכמות בנתה ביתה". הנה התבונה בנתה ביתה בחכמות כי השגת החכמות קודמת להשגת הבינה ושם חצבה עמודיה שבעה ר"ל חכמות רבות כי מספר השבעה יאמר על הרבוי כאמרו כי שבע יפול צדיק וקם הנה החכמות שם עמודי הבינה:  

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"טבחה טבחה". ואחר זה הכינה מאכל ומשקה לאנשים מחכמות ותבונה:  

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שלחה נערותיה". לאיש ואיש ותקרא על כנפי מרומי העיר כדי שישמעו כלם דבריה:  

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מי פתי יסור הנה". לקנות מוסר וחכמה ומי חסר שכל ויבא להשלימו:  

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לכו אכלו בלחמי ושתו ביין מסכתי". והכינותי לכם:  

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עזבו". דרך פתאים "וחיו", ודרכו "בדרך בינה" להגיע אל זה מדרגה אחר מדרגה.  

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

והנה זכר זה החכם לאי זו סבה לא אמרה דברים כי אם לפתי ולסכל, לא ללץ ולרשע: ואמר כי מי שהוא "יוסר האיש הלץ לוקח לו קלון", כי הוא ילעיג על החכם המייסר אותו; ומי שהוא "מוכיח לרשע" לוקח "מומו", כי הרשע יאמר עליו שיש לו המומין שיש לו בעצמו:  

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אל תוכח לץ פן ישנאך". אך "תוכיח לחכם ויאהבך".  

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"תן לחכם ויחכם עוד", דבר חכמה ויחכם עוד בה על מה שתתן לו ממנה, כי מצד חכמתו יוסיף עליו להשלים החקירה בה. או ירצה בזה והוא יותר נכון תן לחכם דבר חכמה כדי שיוסיף קנין במדות החשובות:  

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"תחלת". החכמה והבינה היא תחלת דעת קדושים כי בבינה יתיישרו לדעת עולם המלאכים וזהו פריה.  

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

אמרה הבינה הנה כי בי ירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים וזה יהיה לשתי סבות האחת כי בהם יתיש' אל המדות החשובות אשר שומרות האדם מרעות הרבה והשנית כי מפני דבקות ההשגחה האלהית באדם מצד הבינה ישמר מהרבה רעות וזה יהיה סבה שיוסיף על ימיו הנה:  

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אם חכמת חכמת לך ולצת לבדך תשא". ר"ל שהתועלת הוא לך וכן אם לצת לבדך תשא הנזק:  

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אשת כסילות". מגבהת קולה ואשת הפתיות ובל ידעה מה תאמר לפתות האנשים שימשכו אליה והנה קרא אשת כסילות גוף הכסיל אשר יבקש שלוה ולזה נמנע שכלו מהשתדל בחכמה ובזה ירצה בפתיות גוף הפתי כי השכל לא יפותה כי אם לטוב או ירצה בזה שאשת הכסילות מגבהת קולה ואשת הפתיות ובל ידעה מה תאמר לפתותם כי אין לה שום השתכלות וערמה:  

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וישבה לפתח ביתה על כסא מרומי קרת". העיר כי לסכלותם תחשב חסרונה לשלימות:  

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לקרא". ושם קרת לעוברי דרך המישרי' אורחותם בדרכי העיון:  

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מי". בכם פתי יסור הנה וחסר שכל:

"ואמרה לו". שיתחבר עמה ולא יטריח עצמו בעיון אשר הוא מזון השכל,

 

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

כי יותר טוב יערב לאדם שיזון במזון האחרים,וזה כי "מים גנובים ימתקו", המים הגנובים ימתקו יותר, והלחם שיגנוב האדם מאחר, שצריך לאכלו בסתר, הוא יותר ערב לו ויותר מתוק מהלחם שיקח מביתו. וכן תאמר זאת האשה כי הוא ערב יותר לשכל שיתענג בתענוגי הגוף ויניח קנין החכמה:  

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ולא ידע". מי שהוא נפתה לדבריה כי מתים שם ר"ל בביתה וקרואיה ירדו במעמקי הקבר והמות כי לא יקנה עמה קנין החיים. זה ביאור דברי זה החלק שהגבלנו ביאורו מזה הספר בזה המקום.

ואולם התועלות המגיעות ממנו הנה הם ה'

התועלת הא' הוא להודיע שלא יספיק לאדם היותו יודע התורה אך יצטרך לו עם זה שיעשה את כל דברי התורה כמו שצוה הש"י ולזה אמר קשרם על אצבעותיך כתבם על לוח לבך.

הב' הוא להודיע מה שיקרה מהרע למי שימשך אחר התאוות ולזה אמר הולך אחריה פתאום כשור אל טבח יובא רבים חללים הפילה דרכי שאול ביתה.

הג' הוא להודיע מהות החכמה והתבונה וקצת משיגיהם ותועלתם.

הד' הוא להודיע שלא יועיל התוכחה ללץ ולרשע כי אינם מקבלים מוסר אך יועיל לחכם ולצדיק.

הה' הוא להודיע מה שיקרה מהרע מפני הכסילות והפתיות: