עין משפט ונר מצוה/שבת/פרק יח

דף קכו עמוד בעריכה

א ד ה מיי' פ"כא מהל' שבת הלכה ב , ומיי' פ"כו מהל' שבת הלכה טו , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שלג סעיף א:

דף קכז עמוד אעריכה

ב א מיי' פ"כו מהל' שבת הלכה טו , טור ושו"ע או"ח סי' שלג סעיף א:

ג ב ג מיי' פ"כו מהל' שבת הלכה יד והלכה טו:

ד ד טור ושו"ע או"ח סי' שלג סעיף ב:

ה ה ו מיי' שם , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שלג סעיף ג:

ו ז מיי' פ"יד מהל' אבל הלכה ב:

ז ח סמג עשין יב:

ח ט מיי' פ"ה מהל' דעות הלכה ז , ומיי' פ"כג מהל' סנהדרין הלכה י , טור ושו"ע חו"מ סי' יז סעיף י:

ט י מיי' פ"ג מהל' ת"ת הלכה ג , סמג עשין יב , טור ושו"ע יו"ד סי' רמו סעיף יח:

דף קכז עמוד בעריכה

י א מיי' פ"כה מהל' שבת הלכה כ:

יא ב מיי' פ"כה מהל' שבת הלכה יט:

יב ג מיי' פ"י מהל' מעשר הלכה יא:

יג ד מיי' פ"ג מהל' תרומות הלכה יג , טור י"ד סימן שלא:

יד ה מיי' פ"כה מהל' שבת הלכה יט:

דף קכח עמוד אעריכה

טו א ב ג מיי' פ"כה מהל' שבת הלכה יט:

טז ד ה מיי' פ"כו מהל' שבת הלכה טז והלכה יז , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שח סעיף כט:

יז ו מיי' פ"א מהל' מלוה ולוה הלכה ז , ומיי' פ"ג מהל' ערכין הלכה טז , סמג עשין צג , טור ושו"ע חו"מ סי' צז סעיף כח:

יח ז מיי' פ"כו מהל' שבת הלכה יח , סמ"ג לאוין סה ועשין קלה , טור ושו"ע או"ח סי' שח סעיף כח:

יט ח ט מיי' פ"כו מהל' שבת הלכה יח , ומיי' פ"כא מהל' שבת הלכה יט , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שכא סעיף א , ובטור ושו"ע או"ח סי' שיט סעיף ו:

כ י מיי' פ"כו מהל' שבת הלכה טז , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שח סעיף לב:

כא כ מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' שח סעיף לא:

כב ל מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' שח סעיף כט בהג"ה:

דף קכח עמוד בעריכה

כג א מיי' פ"כה מהל' שבת הלכה כה , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שח סעיף לט:

כד ב מיי' פ"יח מהל' שבת הלכה טז , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שח סעיף מא:

כה ג מיי' פ"כה מהל' שבת הלכה כו , וסמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שה סעיף יט:

כו ד מיי' פ"יג מהל' רוצח ושמירת נפש הלכה יג , סמג עשה פ ועשה פא ולאוין קסט , טור ושו"ע חו"מ סי' ערב סעיף ט בהג"ה:

כז ה ו מיי' פ"כה מהל' שבת הלכה כו , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שח סעיף מ:

כח ז טור ושו"ע או"ח סי' שח סעיף מא:

כט ח [ מיי' פ"ג מהל' שחיטה הלכה יד ] , סמג עשין סג , טור ושו"ע יו"ד סי' כד סעיף כ , [ וברב אלפס חולין פ"ב דף רסא ]:

ל ט י מיי' פ"ד מהל' יו"ט הלכה טז , סמג לאוין עה , טור ושו"ע או"ח סי' שלב סעיף א , וטור ושו"ע או"ח סי' תקכג סעיף ג:

לא כ מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' תקכג סעיף ד:

לב ל מ נ מיי' פ"ב מהל' שבת הלכה יא , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' של סעיף א:

דף קכט עמוד אעריכה

לג א ב ג מיי' פ"ב מהל' שבת הלכה יג , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' של סעיף ג:

לד ד מיי' פ"ב מהל' שבת הלכה יג , טור ושו"ע או"ח סי' של סעיף ד:

לה ה מיי' פ"ב מהל' שבת הלכה י , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שכח סעיף יז:

לו ו מיי' פ"ב מהל' שבת הלכה יד , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' של סעיף ו:

לז ז מיי' וסמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שכח סעיף יח:

דף קכט עמוד בעריכה

לח א מיי' פ"ד מהל' דעות הלכה יח:

לט ב מיי' פ"ד מהל' דעות הלכה ג:

מ ג מיי' פ"ד מהל' דעות הלכה יט , טור ושו"ע או"ח סי' רמ סעיף טו:

מא ד מיי' פ"ד מהל' דעות הלכה יח:

מב ה ש"ע א"ח סימן תסח סעי' י בהג"ה:

מג ו מיי' פ"ב מהל' שבת הלכה יא והלכה יג , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' של סעיף ז: