שולחן ערוך אורח חיים שח כח


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

חבילי עצים וקש שהתקינן למאכל בהמה אפילו הם גדולים הרבה מותר לטלטלן:

מפרשים

ט"ז

מגן אברהם

(נג) שהתקינן:    אבל סתמא עומד להסקה וקש שלנו סתמא עומד לשכיבה או למאכל בהמה:

באר היטב

(לה) שהתקינן:    וקש שלנו סתמא עומד לשכיבה או למאכל בהמה. מ"א.


משנה ברורה

(קיז) חבילי עצים - היינו שהם רכים דחזו למאכל בהמה:

(קיח) שהתקינן - היינו שהזמינן אבל בלא הזמנה אפילו הם חבילות קטנות אסור לטלטלן וטעמא דסתמא עומדין להסקה ולכך אף שחזו למאכל בהמה אסור. כתב המ"א קש שלנו סתמא עומד לשכיבה או למאכל בהמה ועיין בתוספות שבת דזה תלוי במנהג המקומות ולפ"ז במקומות שחבילי תבן סתמן עומדין לבנין לכסות הגגות הם מוקצה וצריך הזמנה:

ביאור הלכה

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אורח חיים לחץ כאן▲ חזור לראש