עין משפט ונר מצוה/שבת/פרק ח

דף עו עמוד ב

עריכה

א ב ג מיי' פי"ח מהל' שבת הלכה ב':

דף עז עמוד א

עריכה

ב א מיי' פי"ח מהל' שבת הלכה ב':

(ב) (א) מיי' פ"א מהל' שאר אבות הטומאה הלכה ד':

דף עז עמוד ב

עריכה

ג א ב ג מיי' פי"ח מהל' שבת הלכה ב':

דף עח עמוד א

עריכה

ד א ב מיי' פי"ח מהל' שבת הלכה ב':

ה ג מיי' פי"ח מהל' שבת הלכה י"ב:

דף עח עמוד ב

עריכה

ו א מיי' פי"ח מהל' שבת הלכה י':

ז ב ג ד מיי' פי"ח מהל' שבת הלכה ט"ו:

דף עט עמוד א

עריכה

ח א מיי' פי"א מהל' שבת הלכה ה':

ט ב מיי' פי"ח מהל' שבת הלכה י"ד:

י ג מיי' פי"ח מהל' שבת הלכה י"ג:

יא ד מיי' פי"ח מהל' שבת הלכה י"ד:

דף עט עמוד ב

עריכה

יב א מיי' פי"ח מהל' שבת הלכה ט"ו:

יג ב ג מיי' פ"א מהל' תפילין הלכה ח', סמג עשין כב, טור ושו"ע או"ח סי' ל"ב סעיף ז':

יד ד מיי' פ"א מהל' תפילין הלכה ט', סמג עשין כח, טור ושו"ע יו"ד סי' רע"א סעיף ג':

טו ה מיי' פ"ה מהל' תפילין הלכה א', סמג שם, טור ושו"ע יו"ד סי' ר"צ:

טז ו מיי' פ"א מהל' תפילין הלכה ט', סמג עשין כג, טור ושו"ע יו"ד סי' רפ"ח סעיף ו':

דף פ עמוד א

עריכה

יז א ב ג מיי' פי"ח מהל' שבת הלכה ט':

יח ד ה מיי' פי"ח מהל' שבת הלכה כ"ג:

יט ו ז מיי' פי"ח מהל' שבת הלכה כ"ד:

כ ח ט מיי' פי"ח מהל' שבת הלכה י':

כא י מיי' פי"ח מהל' שבת הלכה י"א:

דף פ עמוד ב

עריכה

כב א ב ג מיי' פי"ח מהל' שבת הלכה י"א:

כג ד ה מיי' פי"ח מהל' שבת הלכה ד', ומיי' פ"ט מהל' שבת הלכה ה':

דף פא עמוד א

עריכה

כד א מיי' פי"ח מהל' שבת הלכה י"ב:

כה ב ג מיי' פי"ח מהל' שבת הלכה י"א:

כו ד מיי' פכ"ו מהל' שבת הלכה ד', סמ"ג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' שי"ב סעיף א':

כז ה מיי' שם, טור ושו"ע או"ח סי' שי"ב סעיף ד':

כח ו מיי' פכ"ו מהל' שבת הלכה ה', טור ושו"ע או"ח סי' שי"ב סעיף ז':

כט ז מיי' פכ"ו מהל' שבת הלכה ה', טור ושו"ע או"ח סי' שי"ב סעיף א':

ל ח מיי' פכ"ו מהל' שבת הלכה ד', טור ושו"ע או"ח סי' שי"ב סעיף ב':

דף פא עמוד ב

עריכה

לא א מיי' פכ"ו מהל' שבת הלכה ד', טור ושו"ע או"ח סי' שי"ב סעיף א':

לב ב מיי' פכ"א מהל' שבת הלכה ב', סמ"ג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' שי"ב סעיף ט':

(לב) (ב) מיי' פ"ח מהל' שבת הלכה א', ומיי' פ"י מהל' שבת הלכה י"ב:

לג ג טור ושו"ע או"ח סי' שי"ב סעיף ג':

לד ד מיי' פ"ח מהל' שבת הלכה ג':

לה ה מיי' פ"ח מהל' שבת הלכה ד':

לו ו מיי' פ"ח מהל' שבת הלכה ה', טור ושו"ע או"ח סי' שי"ב סעיף ד':

דף פב עמוד א

עריכה

לז א ב מיי' פכ"ו מהל' שבת הלכה ה', טור ושו"ע או"ח סי' שי"ב סעיף ה':

(לז) (ב) טור ושו"ע או"ח סי' ג' סעיף י"א:

לח ג מיי' פ"ד מהל' דעות הלכה ב':

לט ד מיי' פי"ח מהל' שבת הלכה י':