עין משפט ונר מצוה/פסחים/פרק ח

דף פז עמוד אעריכה

א א מיי' פ"ב מהל' קרבן פסח הלכה יא:

ב ג מיי' פ"ב מהל' קרבן פסח הלכה יב:

ג ג מיי' פ"ב מהל' קרבן פסח הלכה יג:

ד ד ה מיי' פ"ב מהל' קרבן פסח הלכה יא:


דף פח עמוד אעריכה

ה א מיי' פ"ב מהל' קרבן פסח הלכה ח:

ו ב מיי' פ"ב מהל' קרבן פסח הלכה ט:

ז ג מיי' פ"ב מהל' קרבן פסח הלכה ח:

ח ד מיי' פ"ב מהל' קרבן פסח הלכה י:

ט ה מיי' פ"ב מהל' קרבן פסח הלכה יב:

דף פח עמוד בעריכה

י א מיי' פ"ז מהל' עבדים הלכה ז:

יא ב מיי' פ"ג מהל' קרבן פסח הלכה א:

יב ג מיי' פ"ג מהל' קרבן פסח הלכה ב:

יג ד ה מיי' פ"ג מהל' קרבן פסח הלכה א:

יד ו ז מיי' פ"ג מהל' קרבן פסח הלכה ב:

טו ח ט מיי' פ"ג מהל' קרבן פסח הלכה ט:

דף פט עמוד אעריכה

טז א מיי' פ"ג מהל' מעשה קרבנות הלכה ו , סמג עשין קפ"ג:

יז ב מיי' פ"ה מהל' מעשה קרבנות הלכה יז:

יח ג מיי' פ"ב מהל' פסולי מוקדשין הלכה א , ומיי' פ"טז מהל' פסולי מוקדשין הלכה א:

יט ד מיי' פ"א מהל' קרבן פסח הלכה ו , ומיי' פ"ג מהל' קרבן פסח הלכה ט , ומיי' פ"ה מהל' מעשה קרבנות הלכה יז:

כ ה מיי' פ"ב מהל' פסולי מוקדשין הלכה ב:

כא ו מיי' פ"ג מהל' קרבן פסח הלכה ט:

כב ז מיי' פ"ב מהל' קרבן פסח הלכה יד:

דף פט עמוד בעריכה

כג א ב מיי' פ"ב מהל' קרבן פסח הלכה טו:

כד ג מיי' שם , טור ושו"ע חו"מ סי' קעו סעיף י בהג"ה:

כה ד מיי' פ"ב מהל' קרבן פסח הלכה טו:

כו ה ממיי' פ"ד מהל' קרבן פסח הלכה י:

כז ו מיי' פ"ד מהל' מעילה הלכה ח:

דף צ עמוד אעריכה

כח א מיי' פ"ד מהל' איסורי מזבח הלכה יד והלכה טו , סמג לאוין שטז:

כט ב מיי' פ"ד מהל' קרבן פסח הלכה יא:

ל ג מיי' פ"ו מהל' קרבן פסח הלכה ג , סמג עשין רכד:

לא ד מיי' פ"ו מהל' קרבן פסח הלכה א , סמג שם:

לב ה מיי' פ"ו מהל' קרבן פסח הלכה ד:

דף צ עמוד בעריכה

לג א מיי' פ"ד מהל' ביאת מקדש הלכה יב , ומיי' פ"ו מהל' קרבן פסח הלכה א , סמג שם:

לד ב שם הלכה ד:

לה ג שם הלכה ב:

לו ד שם הלכה ג:

לז ה מיי' פ"א מהל' מקואות הלכה ו , ומיי' פ"ג מהל' שביתת עשור הלכה ג , ומיי' פ"ד מהל' איסורי ביאה הלכה ו , סמג עשין רמג , טור ושו"ע או"ח סי' תקנד סעיף ח* , וטור ושו"ע או"ח סי' תריג סעיף יא* , וטור ושו"ע יו"ד סי' קצז סעיף ג , וטור ושו"ע יו"ד סי' שפא סעיף ה* [ רב אלפס שבועות פ"ב דף רצב וברא"ש הלכות מקואות סימן לו ]:

לח ו מיי' פ"ו מהל' קרבן פסח הלכה ט:

דף צא עמוד אעריכה

לט א מיי' פ"ו מהל' קרבן פסח הלכה י:

מ ב ג מיי' פ"ה מהל' קרבן פסח הלכה ט:

מא ד מיי' פ"ו מהל' קרבן פסח הלכה י:

מב ה מיי' פ"ב מהל' קרבן פסח הלכה ב והלכה ג:

מג ו מיי' פ"ב מהל' קרבן פסח הלכה ד:

מד ז מיי' פ"א מהל' קרבן פסח הלכה ג:

דף צא עמוד בעריכה

מה א מיי' פ"ב מהל' קרבן פסח הלכה ד:

מו ב מיי' פ"ב מהל' שלוחין הלכה ב:

מז ג מיי' פ"ה מהל' קרבן פסח הלכה ח , ומיי' פ"ז מהל' קרבן פסח הלכה ג:

מח ד מיי' פ"ב מהל' קרבן פסח הלכה ד:

מט ה מיי' פ"ו מהל' מצה הלכה א , סמג עשין כו , טור ושו"ע או"ח סי' תעה סעיף ז:

נ ו מיי' פ"ו מהל' קרבן פסח הלכה ט , ומיי' פ"ב מהל' ביאת המקדש הלכה י [ רב אלפס ברכות פ"ב די"ב. וברא"ש שם סי' טו. ושבת פ"א ז: וברא"ש שם סימן לח ]:

דף צב עמוד אעריכה

מט[1] א מיי' פ"ב מהל' ביאת המקדש הלכה י [ ומיי' פ"ו מהל' קרבן פסח הלכה ט ]:

נ ב ג מיי' פ"י מהל' קרבן פסח הלכה ז:

נא ד מיי' פ"י מהל' קרבן פסח הלכה ו:

נב ה מיי' פ"ב מהל' מילה הלכה ו , סמג עשין כח , טור ושו"ע או"ח סי' שלא סעיף ו , וטור ושו"ע יו"ד סי' רסו סעיף ב [ רב אלפס שבת פי"ט דף נז: וברא"ש שם סימן א ]:

נג ו מיי' פ"ו מהל' קרבן פסח הלכה ה:

דף צב עמוד בעריכה

נד א מיי' פ"ו מהל' קרבן פסח הלכה ח:  1. ^ משום מה, אותיות מ"ט ונ' נכפלו בנר מצוה -- ויקיעורך