עין משפט ונר מצוה/פסחים/פרק ח

דף פז עמוד א

עריכה

א א מיי' פ"ב מהל' קרבן פסח הלכה י"א:

ב ג מיי' פ"ב מהל' קרבן פסח הלכה י"ב:

ג ג מיי' פ"ב מהל' קרבן פסח הלכה י"ג:

ד ד ה מיי' פ"ב מהל' קרבן פסח הלכה י"א:


דף פח עמוד א

עריכה

ה א מיי' פ"ב מהל' קרבן פסח הלכה ח':

ו ב מיי' פ"ב מהל' קרבן פסח הלכה ט':

ז ג מיי' פ"ב מהל' קרבן פסח הלכה ח':

ח ד מיי' פ"ב מהל' קרבן פסח הלכה י':

ט ה מיי' פ"ב מהל' קרבן פסח הלכה י"ב:

דף פח עמוד ב

עריכה

י א מיי' פ"ז מהל' עבדים הלכה ז':

יא ב מיי' פ"ג מהל' קרבן פסח הלכה א':

יב ג מיי' פ"ג מהל' קרבן פסח הלכה ב':

יג ד ה מיי' פ"ג מהל' קרבן פסח הלכה א':

יד ו ז מיי' פ"ג מהל' קרבן פסח הלכה ב':

טו ח ט מיי' פ"ג מהל' קרבן פסח הלכה ט':

דף פט עמוד א

עריכה

טז א מיי' פ"ג מהל' מעשה קרבנות הלכה ו', סמג עשין קפ"ג:

יז ב מיי' פ"ה מהל' מעשה קרבנות הלכה י"ז:

יח ג מיי' פ"ב מהל' פסולי מוקדשין הלכה א', ומיי' פט"ז מהל' פסולי מוקדשין הלכה א':

יט ד מיי' פ"א מהל' קרבן פסח הלכה ו', ומיי' פ"ג מהל' קרבן פסח הלכה ט', ומיי' פ"ה מהל' מעשה קרבנות הלכה י"ז:

כ ה מיי' פ"ב מהל' פסולי מוקדשין הלכה ב':

כא ו מיי' פ"ג מהל' קרבן פסח הלכה ט':

כב ז מיי' פ"ב מהל' קרבן פסח הלכה י"ד:

דף פט עמוד ב

עריכה

כג א ב מיי' פ"ב מהל' קרבן פסח הלכה ט"ו:

כד ג מיי' שם, טור ושו"ע חו"מ סי' קע"ו סעיף י' בהג"ה:

כה ד מיי' פ"ב מהל' קרבן פסח הלכה ט"ו:

כו ה ממיי' פ"ד מהל' קרבן פסח הלכה י':

כז ו מיי' פ"ד מהל' מעילה הלכה ח':

דף צ עמוד א

עריכה

כח א מיי' פ"ד מהל' איסורי מזבח הלכה י"ד והלכה טו, סמג לאוין שטז:

כט ב מיי' פ"ד מהל' קרבן פסח הלכה י"א:

ל ג מיי' פ"ו מהל' קרבן פסח הלכה ג', סמג עשין רכד:

לא ד מיי' פ"ו מהל' קרבן פסח הלכה א', סמג שם:

לב ה מיי' פ"ו מהל' קרבן פסח הלכה ד':

דף צ עמוד ב

עריכה

לג א מיי' פ"ד מהל' ביאת מקדש הלכה י"ב, ומיי' פ"ו מהל' קרבן פסח הלכה א', סמג שם:

לד ב שם הלכה ד:

לה ג שם הלכה ב:

לו ד שם הלכה ג:

לז ה מיי' פ"א מהל' מקואות הלכה ו', ומיי' פ"ג מהל' שביתת עשור הלכה ג', ומיי' פ"ד מהל' איסורי ביאה הלכה ו', סמג עשין רמג, טור ושו"ע או"ח סי' תקנ"ד סעיף ח'*, וטור ושו"ע או"ח סי' תרי"ג סעיף י"א*, וטור ושו"ע יו"ד סי' קצ"ז סעיף ג', וטור ושו"ע יו"ד סי' שפ"א סעיף ה'* [ רב אלפס שבועות פ"ב דף רצב וברא"ש הלכות מקואות סימן לו ]:

לח ו מיי' פ"ו מהל' קרבן פסח הלכה ט':

דף צא עמוד א

עריכה

לט א מיי' פ"ו מהל' קרבן פסח הלכה י':

מ ב ג מיי' פ"ה מהל' קרבן פסח הלכה ט':

מא ד מיי' פ"ו מהל' קרבן פסח הלכה י':

מב ה מיי' פ"ב מהל' קרבן פסח הלכה ב' והלכה ג:

מג ו מיי' פ"ב מהל' קרבן פסח הלכה ד':

מד ז מיי' פ"א מהל' קרבן פסח הלכה ג':

דף צא עמוד ב

עריכה

מה א מיי' פ"ב מהל' קרבן פסח הלכה ד':

מו ב מיי' פ"ב מהל' שלוחין הלכה ב':

מז ג מיי' פ"ה מהל' קרבן פסח הלכה ח', ומיי' פ"ז מהל' קרבן פסח הלכה ג':

מח ד מיי' פ"ב מהל' קרבן פסח הלכה ד':

מט ה מיי' פ"ו מהל' מצה הלכה א', סמג עשין כו, טור ושו"ע או"ח סי' תע"ה סעיף ז':

נ ו מיי' פ"ו מהל' קרבן פסח הלכה ט', ומיי' פ"ב מהל' ביאת המקדש הלכה י' [ רב אלפס ברכות פ"ב די"ב. וברא"ש שם סי' טו. ושבת פ"א ז: וברא"ש שם סימן לח ]:

דף צב עמוד א

עריכה

מט[1] א מיי' פ"ב מהל' ביאת המקדש הלכה י' [ ומיי' פ"ו מהל' קרבן פסח הלכה ט' ]:

נ ב ג מיי' פ"י מהל' קרבן פסח הלכה ז':

נא ד מיי' פ"י מהל' קרבן פסח הלכה ו':

נב ה מיי' פ"ב מהל' מילה הלכה ו', סמג עשין כח, טור ושו"ע או"ח סי' של"א סעיף ו', וטור ושו"ע יו"ד סי' רס"ו סעיף ב' [ רב אלפס שבת פי"ט דף נז: וברא"ש שם סימן א ]:

נג ו מיי' פ"ו מהל' קרבן פסח הלכה ה':

דף צב עמוד ב

עריכה

נד א מיי' פ"ו מהל' קרבן פסח הלכה ח':  1. ^ משום מה, אותיות מ"ט ונ' נכפלו בנר מצוה -- ויקיעורך