עין משפט ונר מצוה/יומא/פרק ג

דף כח עמוד א

עריכה

א א מיי' פ"א מהל' תמידין הלכה ב', סמג עשין קצ:

ב ב מיי' פ"ה מהל' ביאת מקדש הלכה ה':

דף כח עמוד ב

עריכה

ג א מיי' פ"א מהל' מילה הלכה ח':

ד ב מיי' פ"א מהל' תמידין הלכה ה':

ה ג מיי' פ"ה מהל' חמץ ומצה הלכה י"ב:


דף כט עמוד ב

עריכה

ו א מיי' פ"ה מהל' תמידין הלכה י"ג:

דף ל עמוד א

עריכה

ז א ב מיי' פ"ג מהל' ק"ש הלכה י"א, [ טור ושו"ע או"ח סי' ע"ו סעיף ה' . רב אלפס ברכות פ"ג דף יח]:

ח ג ד מיי' פ"ז מהל' ברכות הלכה ח', [ טור ושו"ע או"ח סי' ק"ע סעיף א' . רב אלפס סוף פ"ח דברכות דף מו]:

ט ה מיי' פ"ה מהל' ביאת מקדש הלכה ד':

י ו מיי' פ"ב מהל' עבודת יוה"כ הלכה ב':

יא ז ח מיי' פ"ב מהל' עבודת יוה"כ הלכה ג':

דף ל עמוד ב

עריכה

יב א מיי' פ"ב מהל' עבודת יוה"כ הלכה ג', ומיי' פ"ה מהל' ביאת מקדש הלכה ז':

יג ב מיי' פ"ה מהל' ביאת מקדש הלכה א':

יד ג מיי' פ"ד מהל' מחוסרי כפרה הלכה א':

טו ד מיי' פ"ד מהל' מחוסרי כפרה הלכה ב':

טז ה מיי' פ"ד מהל' מחוסרי כפרה הלכה א':

דף לא עמוד א

עריכה

יז א מיי' פ"ג מהל' ביאת מקדש הלכה י"ח:

יח ב ג ד מיי' פ"ד מהל' מקואות הלכה א', סמג עשין רמח, טור ושו"ע יו"ד סי' ר"א סעיף א':

דף לא עמוד ב

עריכה

יט א מיי' פ"ד מהל' עבודת יוה"כ הלכה א':

כ ב מיי' פ"ב מהל' עבודת יוה"כ הלכה ב':

כא ג מיי' פ"ד מהל' עבודת יוה"כ הלכה א':

כב ד מיי' פ"ב מהל' עבודת יוה"כ הלכה ד':

דף לב עמוד א

עריכה

כג א מיי' פ"ב מהל' עבודת יוה"כ הלכה ב':

דף לב עמוד ב

עריכה

כד א מיי' פ"ד מהל' עבודת יוה"כ הלכה א':

כה ב מיי' פ"א מהל' שחיטה הלכה ט', סמג עשין כג, טור ושו"ע יו"ד סי' כ"א סעיף א':

כו ג מיי' פ"א מהל' עבודת יוה"כ הלכה ב':

דף לג עמוד א

עריכה

כז א מיי' פ"ו מהל' תמידין הלכה א':

כח ב מיי' פ"ו מהל' תמידין הלכה ה':

כט ג מיי' פ"א מהל' תמידין הלכה ג':

ל ד מיי' פ"ד מהל' תפילין הלכה ח':

דף לג עמוד ב

עריכה

לא א מיי' פ"א מהל' בית הבחירה הלכה ז':

לב ב מיי' פ"ד מהל' תפילין הלכה ח':

דף לד עמוד א

עריכה

לג א מיי' פ"א מהל' תמידין הלכה ג':

לד ב מיי' פ"ו מהל' תמידין הלכה י"א:

דף לד עמוד ב

עריכה

לה א מיי' פ"ב מהל' עבודת יוה"כ הלכה ד':

לו ב מיי' פ"א מהל' שבת הלכה ה', סמג לאוין סה, טור ושו"ע או"ח סי' של"ז סעיף א':

לז ג מיי' פ"א מהל' מילה הלכה ט', ומיי' פ"י מהל' טומאת צרעת הלכה ה', סמג עשין כח, טור ושו"ע יו"ד סי' רס"ו סעיף א':

לח ד מיי' פ"ב מהל' עבודת יוה"כ הלכה ב':

לט ה ו מיי' פ"ח מהל' כלי מקדש הלכה ג':


דף לה עמוד ב

עריכה

מ א מיי' פ"ח מהל' כלי מקדש הלכה ז':

מא ב מיי' פ"א מהל' ת"ת הלכה ח':

מב ג מיי' פ"ב מהל' עבודת יוה"כ הלכה ו', ומיי' פ"ד מהל' עבודת יוה"כ הלכה א':

דף לו עמוד א

עריכה

מג א מיי' פ"ה מהל' בית הבחירה הלכה ט"ז:

מד ב ג מיי' פ"ג מהל' מעשה הקרבנות הלכה י"ד:

דף לו עמוד ב

עריכה

מה א מיי' פ"ב מהל' עבודת יוה"כ הלכה ו', ומיי' פ"א מהל' תשובה הלכה א':

דף לז עמוד א

עריכה

מו א מיי' פ"ט מהל' רוצח הלכה ג':

מז ב מיי' פ"ג מהל' עבודת יוה"כ הלכה ב':

מח ג מיי' פ"ג מהל' עבודת יוה"כ הלכה א':

מט ד ה מיי' פ"ג מהל' בית הבחירה הלכה י"ח, ומיי' פ"ה מהל' ביאת מקדש הלכה י"ד:

נ ו מיי' פ"ו מהל' ת"ת הלכה ה', טור ושו"ע יו"ד סי' רמ"ב סעיף י"ז:

נא ז מיי' פ"ה מהל' ת"ת הלכה ו', טור ושו"ע יו"ד סי' רמ"ב סעיף ט"ז:

נב ח ט מיי' פ"ג מהל' עבודת יוה"כ הלכה א':

נג י מיי' פ"ג מהל' בית הבחירה הלכה י"ח:

דף לז עמוד ב

עריכה

נד א מיי' פ"א מהל' ק"ש הלכה י"ב:

נה ב מיי' פ"ז מהל' ס"ת הלכה י"ד, טור ושו"ע יו"ד סי' רפ"ג סעיף ב':

דף לח עמוד א

עריכה

נו א מיי' פ"ז מהל' ס"ת הלכה י"ד, טור ושו"ע יו"ד סי' רפ"ג סעיף ג':

נז ב מיי' פ"ה מהל' בית הבחירה הלכה ה':