פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה

מותר לדבק תורה נביאים וכתובים בכרך אחד. ומניח בין כל חומש וחומש ד' שיטין. ובין כל נביא ונביא ג'. וכן בין כל נביא ונביא של תרי עשר. ואין קדושתם כקדושת ספר תורה אלא כחומש בעלמא (וכל זה בחומשים העשוים בגליון כספר תורה אבל בשלנו שהם נכרכים -- אין חילוק בין חומש לנביאים) (הר"ן)

ומותר לכתוב כל התורה חומש חומש בפני עצמו ואין בהם קדושת ספר תורה השלם. ויש מי שאומר שהם כספר תורה לכל דבריהם אלא שאין קורין בהם בצבור.

סעיף בעריכה

לא יכתוב מגילה בפני עצמה שיהיה בה פרשיות. ואין כותבין מגילה לתינוק להתלמד בה. ואם דעתו להשלימה לחומש -- מותר.

סעיף געריכה

כתב מגילה שלש שלש תיבות בשיטה אחת -- מותר.

סעיף דעריכה

אסור לרקם פסוקים בטלית.

סעיף העריכה

סדרן של נביאים:    יהושע, שופטים, שמואל, מלכים, ירמיה, יחזקאל, ישעיה, תרי עשר.

וסדר הכתובים:    רות, תילים תהילים[1], איוב, משלי, קהלת, שיר השירים, קינות, דניאל, מגילות אסתר, עזרא, דברי הימים.


  1. ^ ס"א גורסים תהילים