ספר החינוך (סדר דפוס ויניציה)/ספר שמות

פרשת באעריכה

פרשת בא אל פרעה יש בה תשע מצות עשה ואחת עשרה מצות לא תעשהפרשת בשלחעריכה


פרשת יתרועריכה

פרשת יתרו יש בה שלשה מצות עשה וארבע עשרה מצות לא תעשהפרשת משפטיםעריכה

פרשת משפטים יש בה שלשה ועשרים מצות עשה ושלשים מצות לא תעשה

משפטים


אם כסף


פרשת תרומהעריכה

פרשת תרומה יש בה שתי מצות עשה, ולא תעשה אחתפרשת תצוהעריכה

פרשת תצוה יש בה ארבע מצות עשה ושלש מצות לא תעשהפרשת תשאעריכה

פרשת כי תשא יש בה ארבע מצות עשה וחמש מצות לא תעשה


פרשת ויקהלעריכה

פרשת ויקהל יש בה מצות לא תעשה אחת


פרשת פקודי אין בה מצוה