ספר החינוך (סדר דפוס ויניציה)/יב

מצות עריפת פטר חמורעריכה

לערוף פטר חמור אם לא רצה לפדותו, שנאמר (שמות יג, יג) ואם לא תפדה וערפתו. ענינה, שהורג ולד החמור אם לא רצה לפדותו, וגזר השם שלא יהנה בו, מכיון שלא פדהו, ואפילו הנבלה אסורה לו בהנאה.

משרשי מצוה זו מה שכתוב בפדיה.

דיני המצוה, מה שאמרו (בכורות יג, א) דמצות פדיה קודמת לעריפה, ושאסור בהנאה אם מת קדם פדיון ויקבר, וכי מצוה להרגו בקופיץ ולא בדבר אחר, ויתר פרטיה מבוארים גם כן בבכורות ‏[1].

ונוהגת בכל כמו הפדיה.

הערותעריכה

קישוריםעריכה