ספרי על דברים יז טו

<< ספרי על דברים • פרק יז >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כט.

שום תשים . מת, מנה אחר תחתיו.

מלך . ולא מלכה.

אשר יבחר ה' א-להיך בו . (סנהדרין כ) על פי נביא.

בקרבך . ולא מחוץ לארץ.

אחיך . ולא אחרים.

ל.

תשים עליך מלך . והלא כבר נאמר . שום תשים עליך מלך , ומה תלמוד לומר תשים עליך מלך ? שתהא אימתו עליך. מכאן אמרו מלך, (סנהדרין כב) אין רוכבים על סוסו ואין משתמשים בשרביטו ואין רואים אותו ערום ולא כשהוא מסתפר ולא בבית המרחץ.

דבר אחר, ( שום ) תשים עליך מלך , זו מצות עשה.

לא. תוכל לתת עליך איש נכרי . זו מצות לא תעשה.

איש נכרי [ אשר לא אחיך הוא ]. מכאן אמרו (יבמות מה), אין ממנים פרנס על הצבור [,עד שתהא אמו מישראל].

אשר לא אחיך הוא . [זה העבד]. (סוטה מא) כשהיה אגריפס מגיע לפסוק זה, היה בוכה עד שהיו גלגלי עיניו דומעות. והיו אומרים לו כל ישראל, "אל תירא אגריפס. אחינו אתה, אחינו אתה".


ראו גם: התורה והמצוה על דברים יז טו - פירוש מלבי"ם על הספרי.
קיצור דרך: mdrjhlka-dm-17-15