ספרי על דברים יז יב


כה.

והאיש אשר יעשה בזדון . ולא שמע מפי בית דין מורה.

אשר יעשה . על מעשה הוא חייב ואינו חייב על הוראה.

בזדון . על הזדון הוא חייב ואינו חייב על השוגג.

לבלתי שמוע אל הכהן . ולא שומע מפי שומע.

כו.

אל הכהן העומד לשרת . מגיד הכתוב (סנהדרין פד) שאין שירות כשר אלא מעומד. הא אם ישב ועבד, עבודתו פסולה.

או אל השופט . זה שאמרנו, "אף על פי שאין בו כהנים ולוים כשר".

ומת האיש . (סנהדרין נב) סתם מיתה האמורה בתורה, בחנק.

ההוא . לא אנוס ולא שוגג ולא מוטעה.

ובערת הרע מישראל . בער עושה הרעות מישראל.


ראו גם: התורה והמצוה על דברים יז יב - פירוש מלבי"ם על הספרי.קיצור דרך: mdrjhlka-dm-17-12