נחמיאש על משלי ג הבטח אל ה' בכל לבך ואל בינתך אל תשען — כמו 'על'.

וטעם בכל לבך, שישים כל בטחונו בשם, ולא יהא ב"ארור הגבר אשר יבטח באדם" (ירמיהו יז ה) אפילו על ידי שיתוף.

ואל בינתך אל תשען – שלא תהא כאוחתן האומרים: "כחי ועצם ידי עשה לי את החיל הזה" (דברים ח יז).

דבר אחר: אל תשען על בינתך לומר: היא תשמרני, ומה אני צריך לבטחון? אלא בטח אל ה' בכל לבך, אשר בידו נפש כל חי.